Aktualności

Nowe numery telefonów

Szanowni Państwo informujemy, że prace remontowe w naszym Ośrodku powoli dobiegają końca. Pragniemy poinformować, że jest już możliwy kontakt z nami również dzięki nowym numerom telefonów. Wcześniejsze numery telefonów nadal obowiązują.

Telefon komórkowy: 798 572 835

Lp. Dział Imię i nazwisko pracownika Numer telefonu Numer telefonu
1. Sekretariat Kamila Bryk 41 347-56-70  
2. Kierownik Marcin Król 41 347-56-71 41 347-70-75
3. Księgowość Kamila Zatorska 41 347-56-72  
4. Administracja Małgorzata Zając 41 347-56-73 41 347-70-03
5. Pracownik socjalny Anna Harat-Pypeć 41 347-56-74 41 347-70-02
6. Pracownik socjalny Edyta Nowak 41 347-56-75  
7. Pracownik socjalny Agata Bojnowska 41 347-56-76 41 347-70-04
8. Pracownik socjalny Iwona Oszust 41 347-56-77  
9. Asystent rodziny Paulina Kurcz-Hersztek 41 347-56-78  
10. Fundusz Alimentacyjny Ewelina Styczeń 41 347-56-79  
11. Świadczenia rodzinne i wychowawcze Joanna Hałasa 41 347-56-80 47 347-70-05
12. Świadczenia rodzinne i wychowawcze Katarzyna Kowalska 41 347-56-81

#GASZYN CHALLENGE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowinach przyłącza się do szczytnej akcji #Gaszyn Challenge. Pragniemy wesprzeć walkę z chorobą małej Julki z Woli Morawickiej: https://www.siepomaga.pl/julka-radek.

Dziękujemy za nominację Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Chęcinach.

Z naszej strony do akcji nominujemy:

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piekoszowie

 • Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach

Zasady są bardzo proste – nominowane jednostki muszą wykonać dziesięć pompek lub przysiadów. Jeżeli wykonają ćwiczenia wpłacają minimum 5 zł, jeżeli nie, minimum 10 zł. Jednostki nominowane mają 48 godzin na wykonanie zadania i mogą nominować minimum 3 inne jednostki. W filmikach z realizacją wpisujcie #GASZYN CHALLANGE.

 

INFORMACJA GOPS SITKÓWKA-NOWINY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sitkówce-Nowinach informuje o zmianach w miejscu urzędowania. Siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej nie zmieniła swojego adresu, nadal znajduje się na ulicy Białe Zagłębie 24; 26-052 Nowiny. Zmianie uległo wejście na teren Ośrodka. Wejście nie znajduje się jak poprzednio przez Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny, lecz od strony dawnej Biblioteki przy bankomacie.

W związku z dalszymi pracami remontowymi kontakt telefoniczny może być utrudniony, przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.

Prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: 798 572 835.

Informacja

Informujemy, że dnia 12.06.2020 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sitkówce-Nowinach będzie nieczynny.

Informacja dotycząca projektu „Centrum Usług – współpraca na rzecz społeczności lokalnej”

Gmina Sitkówka-Nowiny przystąpiła do Partnerstwa w projekcie wraz z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach, który występuje w roli lidera, Regionalnym Centrum Wolontariatu oraz 10 gminami z powiatu kieleckiego. Będzie realizowała projekt pn. „Centrum Usług – współpraca na rzecz społeczności lokalnej”. W ramach Osi Priorytetowej 9, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Podziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Przystępując do realizacji projektu, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach przy współpracy 11 gmin powiatu oraz podmioty ekonomii społecznej opracowało raport pn. „LOKALNA DIAGNOZA WYZWAŃ I POTRZEB SPOŁECZNYCH NA TERENIE POWIATU KIELECKIEGO NA LATA 2019 – 2022” w oparciu o wspólnie wypracowaną i uzgodnioną diagnozę lokalną określającą aktualne wyzwania społeczne.

 

W ramach przedmiotowego projektu planuje się działania:

 1. Wsparcie na rzecz prawidłowego funkcjonowania rodziny, tj. działania asystenta rodziny, grupy wsparcia, warsztaty i poradnictwo dla rodzin, w tym m.in. specjalistyczne, terapeutyczne i prawne.
 2. Rozwój alternatywnych form opieki nad osobami niesamodzielnymi (w tym osobami starszymi), obejmujące:
 3. a) tworzenie miejsc świadczenia usług opiekuńczych w formie usług świadczonych w społeczności lokalnej;
 4. b) wsparcie dla usług asystenckich, opiekuńczych w ramach opieki rodzinnej i środowiskowej.
 5. Wsparcie pieczy zastępczej poprzez:
 6. a) rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej oraz wsparcie dla procesu deinstytucjonalizacji form instytucjonalnych pieczy zastępczej;
 7. b) realizację działań świadomościowych promujących rodzicielstwo zastępcze;
 8. c) wsparcie rodzin i wychowanków pieczy zastępczej w ramach m.in. poradnictwa, terapii i specjalistycznego wsparcia.
 9. Podnoszenie kwalifikacji i kompetencji osób związanych ze świadczeniem usług społecznych, w tym osób sprawujących pieczę zastępczą oraz opiekunów (w szczególności członków rodzin) w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi, w tym osobami starszymi.

Celem głównym projektu jest poprawa jakości systemu rodzinnego oraz minimalizowanie barier i braków uniemożliwiających osobom niesamodzielnym/niepełnosprawnym pozostanie w środowisku lokalnym i samodzielne funkcjonowanie poprzez zwiększenie dostępności usług społecznych dla 670 (356K,314M) osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz 96 (61K,35M) opiekunów. Cel będzie realizowany poprzez utworzenie w ramach struktury org. PCPR w Kielcach Centrum Usług będącego miejscem organizacji kompleksowych i zindywidualizowanych działań profilaktycznych umożliwiających przezwyciężenie trudności oraz ograniczenie sytuacji kryzysowych.

Projekt poprzez organizację wsparcia specjalistycznego. m.in. psychologicznego, pedagogicznego, logopedycznego, prawno-obywatelskiego, terapię w formie indywidualnej i grup poradnictwa (warsztatów, grup wsparcia) dostępnego dla całej GD, zajęć usprawniających-rehabilitacyjnych (w tym hipoterapii) i utworzenie miejsc świadczenia usług społecznych w środowisku lokalnym: usług opiekuńczych, asystenckich, usług aktywnej integracji w szczególności poprzez promowanie i realizację działań wolontarystycznych służących budowaniu pozytywnych związków między członkami społeczności oraz podnoszenie kompetencji opiekunów (w szczególności członków rodzin) zmierza do deinstytucjonalizacji usług społecznych w szczególności zapobiegania rozdzielenia dziecka z rodziną biologiczną i umieszczeniu w PZ oraz umieszczania osób niesamodzielnych/ niepełnosprawnych w opiece instytucjonalnej.

Aktywizacja społeczna osób niesamodzielnych/niepełnosprawnych (ON); Wsparcie rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem, przejawiających bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych; Rozwój i doskonalenie systemu pieczy zastępczej; Wolontariat –Metoda organizacji społeczności lokalnej na rzecz GD.

Gmina Sitkówka-Nowiny jako partner projektu planuje zaangażować się w organizację specjalistycznego wsparcia dla wszystkich rodzin uczestniczących w projekcie, w szczególności psychologicznego, pedagogicznego, prawnego, terapeutycznego zarówno w formie indywidualnej jak i grupowej oraz wsparcie osób niesamodzielnych/niepełnosprawnych m.in. w formie zajęć usprawniająco-rehabilitacyjnych oraz wsparcia asystenta osoby niepełnosprawnej.

Zostań Rodziną Zastępczą

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach poszukuje kandydatów na rodziny zastępcze. Osoby spełniające wytyczne mogą zgłaszać się osobiście w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach na ul. Wrzosowej 44 lub pod numerem telefonu (41) 200-17-13 oraz e-mailem sekretariat@pcprkielce.pl

Centrum Asystentury Społecznej – krok w stronę samodzielności

W związku z zakończeniem projektu unijnego „Centrum Asystentury Społecznej – Krok w stronę samodzielności”, który był realizowany w okresie od 01.09.2017 – 31.05.2019
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, Oś priorytetowa 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 – Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, PCPR w Kielcach wraz z gminami współpracującymi informuje,
iż zostanie zachowana trwałość rezultatów projektu po zakończeniu realizacji projektu
co najmniej przez okres odpowiadający okresowi realizacji projektu (21 miesięcy). Trwałość jest rozumiana jako instytucjonalna gotowość podmiotów do świadczenia usług asystenckich
( 8 miejsc).

Usługi mogą być przyznawane na wniosek osoby posiadającej orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ( bądź orzeczenia równoważne), zamieszkałej teren gmin: Chęciny, Górno, Łopuszno, Miedziana Góra, Morawica, Nowa Słupia, Sitkówka – Nowiny, Zagnańsk. Wnioski należy składać w ośrodku pomocy społecznej odpowiednim
do miejsca zamieszkania. Każdy wniosek zostanie rozpatrzony indywidualnie.

 

Informacje w przedmiotowej kwestii można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 7.15 -15.15  telefonicznie 600-286-695, osobiście Kielce, ul. Okrzei 18 piętro 3, lokal 7.

Harmonogram wypłat świadczeń rodzinnych

Harmonogram wypłat świadczeń rodzinnych i wychowawczych w roku 2020

 

Miesiąc, którego dotyczy wypłata Termin wypłat świadczeń rodzinnych i wychowawczym w poszczególnych miesiącach
styczeń 2020-01-27
luty 2020-02-25
marzec 2020-03-25
kwiecień 2020-04-24
maj 2020-05-25
czerwiec 2020-06-25
lipiec 2020-07-24
sierpień 2020-08-25
wrzesień 2020-09-25
październik 2020-10-26
listopad 2020-11-25
grudzień 2020-12-16

Do góry

Skip to content