Aktualności

Pilotażowy program „Aktywny samorząd”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach informuje, że Powiat Kielecki realizuje w 2021 roku pilotażowy program „Aktywny Samorząd” ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Program skierowany jest do osób niepełnosprawnych posiadających znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Program w 2021 roku obejmuje DWA MODUŁY.

MODUŁ I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

 • obszar A – likwidacja bariery transportowej;
 • obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym;
 • obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się;
 • obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu pod inną tego typu opieką).

MODUŁ II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym – dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, w kolegium, w szkole wyższej, a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.

Termin przyjmowania wniosków:

MODUŁ I: od 1 marca do 31 sierpnia 2021 roku.

MODUŁ II:

 • od 1 do 31 marca 2021 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2020/2021)
 • do dnia 10 października 2021 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2021/2022)

Wnioski o dofinansowanie w ramach programu są rejestrowane i obsługiwane w Systemie Obsługi Wsparcia: https://sow.pfron.org.pl/

Pozostałe informacje i warunki dofinansowania znajdują się na stronie PFRON: https://www.pfron.org.pl/ oraz stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach (ul. Wrzosowa 44, 25 -211 Kielce): https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/aktywny-samorzad-w-2021-roku-1/

Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach:

 • MODUŁ I: w pokoju 38, 39, poziom 0 lub pod numerem tel. 41 200-17-02, 41 200-17-04
 • MODUŁ II: w pokoju 012, poziom -1 lub pod numerem tel. 41 200-17-05

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2021

Gmina Nowiny przystąpiła do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2021 na realizację którego otrzymała dotację 104 346,00 zł.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2021 ma na celu zapewnienie dostępności do usług asystenta tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

a) dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniem: konieczności stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

b) osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wymienionego.

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

 1. wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia
  i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);
 2. zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
 3. załatwianiu spraw urzędowych;
 4. nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
 5. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 6. wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem
  o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do/lub z placówki oświatowej.

Mieszkańcy Gminy Nowiny potrzebujący wsparcia asystenta osoby niepełnosprawnej mogą kontaktować się w tej sprawie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nowinach ul. Białe Zagłębie 25, lub telefonicznie 41 347 – 56 – 70.

Ankieta dla dorosłych mieszkańców Gminy Nowiny na temat zjawiska przemocy występującego na terenie naszej gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowinach w związku z przygotowywaną Diagnozą zjawiska przemocy na obszarze Gminy Nowiny, jak również Gminnym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie zwraca się z uprzejmą prośbą do dorosłych mieszkańców Gminy Nowiny o wypełnienie ankiety dotyczącej problematyki przemocy w rodzinie na terenie tutejszej gminy.

Ankieta jest całkowicie anonimowa i gwarantuje poufność danych. Serdecznie prosimy o poważne potraktowanie ankiety i przemyślane odpowiedzi na zawarte w niej pytania. Poświęcenie chwili czasu na jej wypełnienie stanowić będzie dla nas bezcenną pomoc.

Link do ankiety:

https://frdl.org.pl/ankiety/ankieta-nowiny-mieszkancy#przemoc-domowa-450

Harmonogram wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków rodzinnych, świadczenia wychowawczego w okresie świadczeniowym 2020/2021

Miesiąc, którego dotyczy wypłataTermin wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków rodzinnych, świadczenia wychowawczego w poszczególnych miesiącach
październik2020-10-26
listopad2020-11-25
grudzień2020-12-16
styczeń2021-01-26
luty2021-02-23
marzec2021-03-25
kwiecień2021-04-23
maj2021-05-25
czerwiec2021-06-25
lipiec2021-07-23
sierpień2021-08-25
wrzesień2021-09-24

Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Nowiny na lata 2021-2028

Ogłoszenie Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny dot. konsultacji społecznych projektu dokumentu pn. „Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Nowiny na lata 2021-2028”

 1. Przedmiot konsultacji:
  Na podstawie Zarządzenia nr WG.0050.95.2020 Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 23 września 2020r. zapraszam do konsultacji społecznych projektu dokumentu „Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Nowiny na lata 2021-2028”.
 2. Termin konsultacji:
  Konsultacje społeczne odbędą się w terminie od 31.12.2020 r. do 20.01.2021r.
 3. Forma konsultacji:
  Uwagi należy składać na formularzu zgłaszania uwag / propozycji, udostępnionym na stronie internetowej.
 4. Stanowisko merytoryczne:
  Osobą odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji społecznych i udzielającą wyjaśnień jest Marcin Król – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sitkówce-Nowinach.

Formularz uwag/propozycji:

https://forms.gle/vnidkKtVhc1vXxPr9

Wnioski o zaświadczenie do Programu „Czyste Powietrze”

Osoba fizyczna, która zamierza ubiegać się o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu lub wojewódzkiego funduszu (Program „Czyste powietrze”), może złożyć żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

Dochodem jest dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111) pochodzący z roku 2019 w przypadku wniosku złożonego do końca 2020 r.

Gospodarstwo domowe, które należy określić we wniosku, tworzą:

 1. osoba fizyczna (wnioskodawca) samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe), albo
 2.  osoba fizyczna (wnioskodawca), oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Załączniki

Program „Wspieraj Seniora”

W związku z obowiązującym stanem epidemii oraz znaczącym wzrostem zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2, Gmina Sitkówka – Nowiny kierując się troską o bezpieczeństwo osób starszych przystąpiła do rządowego programu wspierający ochronę zdrowia i życia osób powyżej 70 roku życia pn: „Wspieraj Seniora”.

Program ma celu realizację usługi wsparcia na rzecz Seniorów, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu. Usługa wsparcia ma polegać w szczególności na dostarczeniu zakupów, zgodnie ze wskazanym przez Seniora zakresem, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, lekarstwa oraz środków higieny osobistej.

Program adresowany jest do:

 1. Osób w wieku 70 lat i więcej, które pozostaną w domu w związku z zagrożeniem zakażeniem Covid-19,
 2. W szczególnych przypadkach osoby poniżej 70 roku życia.

Pomoc skierowana jest głównie do osób które nie posiadają rodziny lub rodzina z jakiś powodów nie może udzielić wsparcia. Zakupy realizowane są na koszt seniora.

Realizacja usługi wsparcia w postaci dostarczenia zakupów nie przysługuje osobie, która korzysta z  usług opiekuńczych, bądź specjalistycznych usług opiekuńczych.
Dzwoniąc pod numer telefonu na infolinię  (22) 505 11 11 gdzie osoby starsze będą mogły poprosić o pomoc w realizacji zakupów, bądź bezpośrednio do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sitkówce – Nowinach nr (41) 347 56 74, (41) 347 56 75, (41) 347 56 76. Po godzinach pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sitkówce – Nowinach sprawę pilną można zgłosić na nr 798-572-835.

Szczegółowych informacji udzielają kierownik oraz  pracownicy  Ośrodka Pomocy Społecznej.

Do góry

Skip to content