Aktualności

Porady prawne dla osób niepełnosprawnych oraz niesłyszacych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sitkówce – Nowinach informuje, że istnieje możliwość uzyskania porady prawnej w naszym Ośrodku w zakresie prawa rodzinnego, cywilnego dla osób niepełnosprawnych oraz niesłyszących.
Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny nr 41347-70-75 w celu umówienia spotkania z radcą prawnym.

Kierownik GOPS

Stypendia szkolne dla uczniów

Od poniedziałku 03 września 2018 roku można składać wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Dokumenty składać należy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sitkówce – Nowinach, pok. 15 w godz. 7.15 – 15.15, poniedziałek w godz. 8 – 16. Termin przyjmowania wniosków upływa 15 września 2018 roku.
O stypendium szkolne mogą ubiegać się uczniowie zamieszkali na terenie Gminy Sitkówka –Nowiny, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie. Do wniosków spełniających kryterium dochodowe ustalone przez ustawodawcę, należy dołączyć dokumenty potwierdzające wysokość dochodów netto wszystkich członków rodziny za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym jest udzielana na cele edukacyjne, dlatego też każda osoba otrzymująca taką pomoc ma obowiązek wykorzystać stypendium zgodnie z jego przeznaczeniem.

Wnioskodawca jest zobowiązany do dokumentowania i przedstawiania rachunków potwierdzających celowość wydatków.

RODO – informacja

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Więcej „RODO – informacja”

GminnaKampanianaRzeczPrzeciwdziałaniaPrzemocyZ inicjatywy Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sitkówce-Nowinach w okresie od kwietnia do czerwca 2018 roku prowadzona jest Gminna Kampania na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy.
Kampania wpisuje się w Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie i Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczania Narkomanii.
Głównym celem Kampanii jest przeciwdziałanie przemocy i ograniczanie jej skutków m.in. poprzez zwiększenie społecznego zaangażowania w sprawy związane z przeciwdziałaniem przemocy przez pracowników oświaty i służby zdrowia, podniesienie społecznej wrażliwości w odniesieniu do zjawiska przemocy oraz poszerzenie poziomu wiedzy mieszkańców na temat przemocy.
Adresatami Kampanii są przede wszystkim osoby dotknięte przemocą a pośrednio również instytucje udzielające wsparcia rodzinie.
W ramach Kampanii zostanie przeprowadzone szkolenie – „Szkolne procedury przeciwdziałania przemocy” dla pracowników oświaty, świetlic środowiskowych i służby zdrowia. Uczniowie z terenu Gminy Sitkówka-Nowiny będą uczestniczyli w zajęciach profilaktycznych o tematyce „Cyberprzemocy”. W czerwcu 2018 roku zaplanowano piknik „Bezpieczny Senior”.
Instytucjami realizującymi projekt będą Gmina Sitkówka-Nowiny, GOPS w Sitkówce-Nowinach, GKRPA w Sitkówce-Nowinach, Przychodnia Nowiny SPZOZ, Posterunek Policji w Nowinach, GOK w Sitkówce-Nowinach.

Więcej

Załączniki

GminnaKampanianaRzeczPrzeciwdziałaniaPrzemocyZ inicjatywy Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sitkówce-Nowinach w okresie od kwietnia do czerwca 2018 roku prowadzona będzie Gminna Kampania na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy.
Kampania wpisuje się w Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie i Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczania Narkomanii.
Głównym celem Kampanii jest przeciwdziałanie przemocy i ograniczanie jej skutków m.in. poprzez zwiększenie społecznego zaangażowania w sprawy związane z przeciwdziałaniem przemocy przez pracowników oświaty i służby zdrowia, podniesienie społecznej wrażliwości w odniesieniu do zjawiska przemocy oraz poszerzenie poziomu wiedzy mieszkańców na temat przemocy.
Adresatami Kampanii są przede wszystkim osoby dotknięte przemocą a pośrednio również instytucje udzielające wsparcia rodzinie.
W ramach Kampanii zostanie przeprowadzone szkolenie – „Szkolne procedury przeciwdziałania przemocy” dla pracowników oświaty, świetlic środowiskowych i służby zdrowia. Uczniowie z terenu Gminy Sitkówka-Nowiny będą uczestniczyli w zajęciach profilaktycznych o tematyce „Cyberprzemocy”. W czerwcu 2018 roku zaplanowano piknik „Bezpieczny Senior”.
Instytucjami realizującymi projekt będą Gmina Sitkówka-Nowiny, GOPS w Sitkówce-Nowinach, GKRPA
w Sitkówce-Nowinach, Przychodnia Nowiny SPZOZ, Posterunek Policji w Nowinach, GOK w Sitkówce-Nowinach.

Caritas Diecezji Kieleckiej zaprasza na Warsztaty

Caritas Diecezji Kieleckiej zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ 2014 – 2020 – podprogram 2017 podopiecznych Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wszystkich Świętych w Brzezinach  – korzystających z żywności z Podprogramu 2017 na warsztaty: „Edukacji Ekonomicznej” oraz „Kulinarne” które odbędą się  17.02.2018 r. o godz. 14.00 w Wiejska Świetlica w Brzezinach, pl. Ks. Augusta Żołądkowskiego 1,   26 – 026  Morawica

Do góry