Jesteś tutaj:

Rok: 2019

Wieczór Wigilijny dla osób starszych i samotnych

Wieczór Wigilijny dla osób starszych i samotnych
odbędzie
się 19 grudnia 2019 roku
o godzinie 14:00 w Gimnazjum
w Nowinach

Autokar dla osób z Woli Murowanej i Bolechowic będzie wyjeżdżał z Woli Murowanej (przystanek autobusowy) o godzinie 13:20

Autokar dla chętnych będzie wyjeżdżał o godz. 13.15 z Zawady (pętla autobusowa) przez Szewce, Zgórsko, Nowiny

Autokar dla chętnych będzie wyjeżdżał o godz 13.15 z Kowali Małej przez Kowalę, Sitkówkę, Trzcianki, Słowik Markowizna, Zagrody

Informacja o wolnym dniu

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SITKÓWCE-NOWINACH
INFORMUJE ŻE W DNIU 27.12.2019 r.
JEST NIECZYNNY.

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sitkówce – Nowinach

zaprasza do udziału w programie

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

 

Zapraszamy osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności albo orzeczeniami równoważnymi, zamieszkałe na terenie Gminy Sitkówka – Nowiny, które wymagają usługi asystenta do udziału w programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”.

Celem Programu jest możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, a także ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia. Celem programu jest wprowadzenie usługi asystenta osobistego jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych. Dzięki niemu osoby te będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. w wyjściu, powrocie w wybrane przez uczestnika Programu miejsce, dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne, załatwianiu spraw urzędowych, korzystaniu z dóbr kultury.

W czasie korzystania z usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, a także usługi, o których mowa w Programach Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” oraz „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych”.

 

Usługa asystenta jest nieodpłatna i może być realizowane przez 7 dni w tygodniu, w godz. 7:00 – 22:00, limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika Programu wynosi nie więcej niż 30 godzin miesięcznie.

Program będzie realizowany do dn. 31grudnia 2020 r. Nabór do programu prowadzony jest w okresie jego trwania. Liczba osób objętych programem będzie uzależniona od posiadanej kadry i uzyskanej dotacji.

Zapraszamy również osoby, które chciałyby świadczyć usługi asystenta osoby niepełnosprawnej. Wymagany jest dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej lub wykształcenie średnie i co najmniej roczne doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.
Zachęcamy osoby zainteresowane wsparciem asystenta do kontaktu z GOPS Sitkówka- Nowiny, ul. Białe Zagłębie 25, 26-052 Nowiny lub do kontaktu telefonicznego: 41 347-70-75.

 

„Zostań Rodziną Zastępczą”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach poszukuje kandydatów na rodziny zastępcze. Osoby spełniające wytyczne mogą zgłaszać się osobiście w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach na ul. Wrzosowej 44 lub pod numerem telefonu (41) 200-17-13 oraz e-mailem sekretariat@pcprkielce.pl.

Załączniki

~ SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW~

Zapraszamy na bezpłatne zajęcia dla rodziców wspierające umiejętności wychowawcze.

Rodzicu jeśli chcesz polepszyć relacje z dzieckiem, wyrażać oczekiwania tak, aby dziecko Cię słuchało, rozpoznawać uczucia dziecka, skutecznie motywować do współdziałania i samodzielności, konstruktywnie rozwiązywać konflikty, budować poczucie wartości dziecka to te spotkania są dla Ciebie.

Zapraszamy do kontaktu : Punkt Interwencyjno-Konsultacyjny ul. Olkuska 18 Kielce, tel. 41 366 10 52

Załączniki

Punkt Interwencyjno – Konsultacyjny dla Osób Doznających Przemocy w Rodzinie

Informujemy, że Punkt Interwencyjno – Konsultacyjny dla Osób Doznających Przemocy w Rodzinie będący w strukturze Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie MOPR Kielce mieści się przy ul. Olkuskiej 18 – dawna siedziba Schroniska dla Kobiet Ofiar Przemocy PCK. Budynek został przebudowany, rozbudowany, odnowiony. Do dyspozycji mieszkańców tego Ośrodka mamy 5 pokoi 3, 4 lub 5 osobowych w zależności od sytuacji rodzinnej. Zapewniamy całodobowe schronienie, które ma na celu izolację od sprawcy przemocy i zapewnienie bezpieczeństwa ofiarom przemocy. Wspólne pomieszczenie do pobytu dziennego, miejsce zabaw dla dzieci, pomieszczenie do nauki, ogólnodostępną kuchnię, łazienki, pralnię, plac zabaw. Do Hostelu są przyjmowane osoby doznające przemocy, bez skierowania, nie ma rejonizacji. Pobyt w Hostelu jest bezpłatny. Osobom, którym dochód nie przekracza kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej, przysługuje również całodzienne wyżywienie. Osoby przebywające w Hostelu uzyskają profesjonalną pomoc: psychologiczną, prawną, socjalną. Wspólnie z zespołem pracowników Ośrodka opracowywany jest program naprawy sytuacji kryzysowej i wyjścia z przemocy. Osoba przygotowywana jest do własnej aktywności i może nadal liczyć na wsparcie ze strony zespołu pracowników Ośrodka. Może również korzystać z różnych form pomocy w Ośrodku, jak terapia indywidualna i grupowa, grupy wsparcia, konsultacje wychowawcze.
Punkt Interwencyjno – Konsultacyjny dla Osób Doznających Przemocy w Rodzinie, Kielce, ul. Olkuska 18 działa całodobowo, telefon – 41 366 10 52.
Do podstawowych zadań należy:
• interwencja kryzysowa,
• całodobowe schronienie w sytuacji kryzysowej wywołanej przemocą domową,
• pomoc dla osób uzależnionych i współuzależnionych,
• poradnictwo rodzinne, psychologiczne, pedagogiczne, prawne,
• terapia indywidualna,
• wzmacnianie umiejętności rodzicielskich m.in. „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”
• treningi psychologiczne,
• grupa edukacyjno-motywacyjna dla osób doznających przemocy w rodzinie,
• zajęcia profilaktyczne,
• szkolenia, doradztwo i edukacja,
• praca socjalna, poradnictwo socjalne,
• stała współpraca z instytucjami działającymi na rzecz osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Osoby przyjmowane są bez skierowania, a pomoc jest bezpłatna.

W Ośrodku działają Telefony Zaufania:

– 195 13 Miejski Telefon Zaufania „Stop przemocy” – czynny całodobowo
– 195 25 Telefon Zaufania dla osób w kryzysie – czynny całodobowo

Potrzebujesz pomocy?

Zadzwoń pod numer telefonu:

664 713 394

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach, ul.  Wrzosowa 44 realizuje projekt
pn. „Centrum Usług – Współpraca na rzecz społeczności lokalnej” współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach którego udostępnia usługę pn.:

Telefoniczne poradnictwo specjalistyczne”

Kto może skorzystać z naszej pomocy w ramach projektu

 • Rozszerzona oferta pomocy skierowana jest do mieszkańców powiatu kieleckiego
 • Mogą z niej skorzystać osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej zagrożone  kryzysem lub przeżywające sytuacje kryzysowe:
  • konflikty małżeńskie, rodzinne ( zdrada, rozpad związku, rozwód),
  • przemoc w rodzinie,
  • nadużycia seksualne, gwałty,
  • śmierć bliskiej osoby,
  • choroba własna lub osoby bliskiej,
  • zagrożenia samobójstwem,
  • zdarzenia losowe (np. wypadek komunikacyjny, doświadczenie przestępstwa, utrata pracy),
  • kryzysy zdrowia psychicznego (uzależnienia, depresje, załamania nerwowe)
  • inne sytuacje zagrażające życiu i  zdrowiu.

Dyżur telefoniczny od września 2019 będzie pełniony pod numerem 664 713 394

w każdy wtorek od godz. 8:00 do godz. 11:00

w każdy  piątek od godz. 15:00 do godz. 18:00

 • Podczas rozmowy z interwentem zostanie ustalona forma i zakres pomocy, dostosowana do potrzeb i problemów klienta.
 • Z pomocy mogą skorzystać osoby mieszkające, pracujące lub uczące się na terenie powiatu kieleckiego.

Stypendia – informacje

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sitkówce – Nowinach informuje, że wniosek o przyznanie stypendium szkolnego można składać w tutejszym Ośrodku, w okresie od 1 września do dnia 15 września 2019 roku, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych od 1 września do dnia 15 października 2019 roku.

Podstawowym warunkiem otrzymania stypendium szkolnego jest nieprzekroczenie „kryterium dochodowego na osobę w rodzinie” – aktualnie: 528,00 zł netto miesięcznie.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego można pobrać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sitkówce – Nowinach, jak również na stronie internetowej www.gopsnowiny.pl w zakładce „Stypendia szkolne- Pliki do pobrania”.

ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM

Regionalne Centrum Wolontariatu w ramach projektu Centrum Usług – Współpraca na rzecz społeczności lokalnej poszukuje wolontariuszy z terenu naszej gminy. Szczegóły na temat wolontariatu udziela Regionalne Centrum Wolontariatu w Kielcach pod numerem telefonu (41) 362-14-12 lub e-mailem wolontariat@centrumwolontariatu.eu oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sitkówce-Nowinach pod numerem telefonu (41) 347-70-03.

Zostań wolontariuszem

Załączniki

Do góry

Skip to content