„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sitkówce – Nowinach

zaprasza do udziału w programie

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

 

Zapraszamy osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności albo orzeczeniami równoważnymi, zamieszkałe na terenie Gminy Sitkówka – Nowiny, które wymagają usługi asystenta do udziału w programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”.

Celem Programu jest możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, a także ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia. Celem programu jest wprowadzenie usługi asystenta osobistego jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych. Dzięki niemu osoby te będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. w wyjściu, powrocie w wybrane przez uczestnika Programu miejsce, dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne, załatwianiu spraw urzędowych, korzystaniu z dóbr kultury.

W czasie korzystania z usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, a także usługi, o których mowa w Programach Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” oraz „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych”.

 

Usługa asystenta jest nieodpłatna i może być realizowane przez 7 dni w tygodniu, w godz. 7:00 – 22:00, limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika Programu wynosi nie więcej niż 30 godzin miesięcznie.

Program będzie realizowany do dn. 31grudnia 2020 r. Nabór do programu prowadzony jest w okresie jego trwania. Liczba osób objętych programem będzie uzależniona od posiadanej kadry i uzyskanej dotacji.

Zapraszamy również osoby, które chciałyby świadczyć usługi asystenta osoby niepełnosprawnej. Wymagany jest dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej lub wykształcenie średnie i co najmniej roczne doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.
Zachęcamy osoby zainteresowane wsparciem asystenta do kontaktu z GOPS Sitkówka- Nowiny, ul. Białe Zagłębie 25, 26-052 Nowiny lub do kontaktu telefonicznego: 41 347-70-75.