Informacja dotycząca projektu „Centrum Usług – współpraca na rzecz społeczności lokalnej”

Gmina Sitkówka-Nowiny przystąpiła do Partnerstwa w projekcie wraz z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach, który występuje w roli lidera, Regionalnym Centrum Wolontariatu oraz 10 gminami z powiatu kieleckiego. Będzie realizowała projekt pn. „Centrum Usług – współpraca na rzecz społeczności lokalnej”. W ramach Osi Priorytetowej 9, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Podziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Przystępując do realizacji projektu, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach przy współpracy 11 gmin powiatu oraz podmioty ekonomii społecznej opracowało raport pn. „LOKALNA DIAGNOZA WYZWAŃ I POTRZEB SPOŁECZNYCH NA TERENIE POWIATU KIELECKIEGO NA LATA 2019 – 2022” w oparciu o wspólnie wypracowaną i uzgodnioną diagnozę lokalną określającą aktualne wyzwania społeczne.

 

W ramach przedmiotowego projektu planuje się działania:

  1. Wsparcie na rzecz prawidłowego funkcjonowania rodziny, tj. działania asystenta rodziny, grupy wsparcia, warsztaty i poradnictwo dla rodzin, w tym m.in. specjalistyczne, terapeutyczne i prawne.
  2. Rozwój alternatywnych form opieki nad osobami niesamodzielnymi (w tym osobami starszymi), obejmujące:
  3. a) tworzenie miejsc świadczenia usług opiekuńczych w formie usług świadczonych w społeczności lokalnej;
  4. b) wsparcie dla usług asystenckich, opiekuńczych w ramach opieki rodzinnej i środowiskowej.
  5. Wsparcie pieczy zastępczej poprzez:
  6. a) rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej oraz wsparcie dla procesu deinstytucjonalizacji form instytucjonalnych pieczy zastępczej;
  7. b) realizację działań świadomościowych promujących rodzicielstwo zastępcze;
  8. c) wsparcie rodzin i wychowanków pieczy zastępczej w ramach m.in. poradnictwa, terapii i specjalistycznego wsparcia.
  9. Podnoszenie kwalifikacji i kompetencji osób związanych ze świadczeniem usług społecznych, w tym osób sprawujących pieczę zastępczą oraz opiekunów (w szczególności członków rodzin) w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi, w tym osobami starszymi.

Celem głównym projektu jest poprawa jakości systemu rodzinnego oraz minimalizowanie barier i braków uniemożliwiających osobom niesamodzielnym/niepełnosprawnym pozostanie w środowisku lokalnym i samodzielne funkcjonowanie poprzez zwiększenie dostępności usług społecznych dla 670 (356K,314M) osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz 96 (61K,35M) opiekunów. Cel będzie realizowany poprzez utworzenie w ramach struktury org. PCPR w Kielcach Centrum Usług będącego miejscem organizacji kompleksowych i zindywidualizowanych działań profilaktycznych umożliwiających przezwyciężenie trudności oraz ograniczenie sytuacji kryzysowych.

Projekt poprzez organizację wsparcia specjalistycznego. m.in. psychologicznego, pedagogicznego, logopedycznego, prawno-obywatelskiego, terapię w formie indywidualnej i grup poradnictwa (warsztatów, grup wsparcia) dostępnego dla całej GD, zajęć usprawniających-rehabilitacyjnych (w tym hipoterapii) i utworzenie miejsc świadczenia usług społecznych w środowisku lokalnym: usług opiekuńczych, asystenckich, usług aktywnej integracji w szczególności poprzez promowanie i realizację działań wolontarystycznych służących budowaniu pozytywnych związków między członkami społeczności oraz podnoszenie kompetencji opiekunów (w szczególności członków rodzin) zmierza do deinstytucjonalizacji usług społecznych w szczególności zapobiegania rozdzielenia dziecka z rodziną biologiczną i umieszczeniu w PZ oraz umieszczania osób niesamodzielnych/ niepełnosprawnych w opiece instytucjonalnej.

Aktywizacja społeczna osób niesamodzielnych/niepełnosprawnych (ON); Wsparcie rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem, przejawiających bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych; Rozwój i doskonalenie systemu pieczy zastępczej; Wolontariat –Metoda organizacji społeczności lokalnej na rzecz GD.

Gmina Sitkówka-Nowiny jako partner projektu planuje zaangażować się w organizację specjalistycznego wsparcia dla wszystkich rodzin uczestniczących w projekcie, w szczególności psychologicznego, pedagogicznego, prawnego, terapeutycznego zarówno w formie indywidualnej jak i grupowej oraz wsparcie osób niesamodzielnych/niepełnosprawnych m.in. w formie zajęć usprawniająco-rehabilitacyjnych oraz wsparcia asystenta osoby niepełnosprawnej.