Jesteś tutaj:

Miesiąc: Sierpień 2020

Stypendia szkolne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sitkówce – Nowinach informuje, że wniosek o przyznanie stypendium szkolnego można składać w tutejszym Ośrodku, w okresie od 1 września do dnia 15 września 2020 roku, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych od 1 września do dnia 15 października 2020 roku.

Podstawowym warunkiem otrzymania stypendium szkolnego jest nieprzekroczenie „kryterium dochodowego na osobę w rodzinie” – aktualnie: 528,00 zł netto miesięcznie.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego można pobrać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sitkówce – Nowinach, jak również na stronie internetowej www.gopsnowiny.pl w zakładce „Stypendia szkolne- Pliki do pobrania”.

 

Nabór wniosków na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej

Starostwo Powiatowe w Kielcach – Powiatowy Ośrodek Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że trwa nabór wniosków na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, dotyczących:

1) Zwrotu  kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej – refundacja może zostać przyznana pracodawcy, który zobowiązał się do zatrudnienia osoby niepełnosprawnej zarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu przez okres co najmniej 36 miesięcy. Zwrot środków finansowych obejmuje udokumentowane koszty zakupu lub wytworzenia wyposażenia stanowiska pracy.  Maksymalna kwota refundacji to piętnastokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

2) Przyznanie osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej – środki mogą być przyznawane na poniesienie planowanych wydatków niezbędnych do podjęcia działalności, w szczególności dotyczących: nabycia lub wytworzenia środków trwałych, nabycia innych produktów i usług, w tym remontowych, pomocy prawnej, szkoleń, konsultacji i doradztwa, nabycia wartości niematerialnych i prawnych oraz uzyskania niezbędnych zezwoleń. Wysokość przyznanych środków uzależniona jest od okresu zobowiązania do prowadzenia działalności (przez co najmniej 12 miesięcy – kwota nie wyższa niż sześciokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, przez co najmniej 24 miesiące – od sześciokrotności do piętnastokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej).

3) Dofinansowanie do wysokości 50% oprocentowania kredytu bankowego zaciągniętego przez osobę niepełnosprawną na kontynuowanie działalności gospodarczej lub prowadzenie własnego gospodarstwa rolnego.

Źródłem finansowania są środki pochodzące z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, które będą przyznawane według kolejności złożenia wniosków i w ramach limitu środków przeznaczonych na ten cel w 2020 roku.

Wzory wniosków wraz z załącznikami dotyczące pkt. 1-3 znajdują się na stronie Starostwa Powiatowego w Kielcach  (https://www.powiat.kielce.pl/dla_klienta/dokumenty_wnioski.html) w zakładce Dla klienta „Dokumenty/Wnioski”- Niepełnosprawność.

Wnioski należy kierować drogą pocztową na adres: Starostwo Powiatowe w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25–211 Kielce lub złożyć bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta tut. urzędu.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonu (41) 2001661, (41) 2001662.

Warsztaty dla kobiet „Poznaj samą siebie” oraz „Grupy wsparcia”dla rodziców

Zajęcia organizowane w ramach Projektu „Centrum Usług – współpraca na rzecz społeczności lokalnej” po dłuższej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa znów ruszyły pełną parą.

Na terenie Gminnego Ośrodka Kultury „Perła” w Nowinach odbyły się zajęcia dla osób objętych wsparciem asystenta rodziny. Rozpoczął się cykl zajęć dla kobiet „Poznaj samą siebie” oraz „Grupy wsparcia” dla rodziców. Zajęcia prowadzi profesjonalnie wykwalifikowana kadra ze Stowarzyszenia Edukacji Pozaformalnej KALEJDOSKOP z Kielc. W trakcie trwania warsztatów dla rodziców, opiekę dzieciom zapewniały świetnie przygotowane wolontariuszki z Regionalnego Centrum Wolontariatu z Kielc.

IMG_20200804_160922 IMG_20200804_160949

dav

received_283692062928223 

Informacja – Bon turystyczny

Szanowni Państwo, informujemy że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej nie realizuje zadania z zakresu wypłaty świadczenia Bonu turystycznego. Podmiotem odpowiedzialnym za wypłatę świadczenia jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Aby skorzystać ze świadczenia bonu turystycznego należy założyć konto na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

https://www.zus.pl/portal/logowanie.npi

Do góry

Skip to content