Jesteś tutaj:

Miesiąc: Wrzesień 2020

Informacja o przystąpieniu do opracowania strategii rozwiązywania problemów społecznych na lata 2021-2027

Informujemy, że działając na podstawie: art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Z 2019 r. poz.1507 z późn. zm.) oraz art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Z 2019 r. poz. 2277), Gmina Sitkówka-Nowiny przystąpiła do strategii rozwiązywania problemów społecznych.

Zarządzeniem NR WG.0050.95.2020 Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny powołano zespół do opracowania Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2021-2027.

Zapraszamy Państwa do wypełnienia poniższej ankiety, mającej na celu identyfikację problemów społecznych występujących w naszej gminie. Dane uzyskane z ankiety, posłużą opracowaniu diagnozy, która stanie się podstawą skonstruowania strategii oraz podejmowania działań służących zapobieganiu niekorzystnym zjawiskom społecznym.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpD1cSFkdRr6IZz-Z3oRWZlLQFeWzM1oaILuODARzWYGPvbQ/viewform

Grupy wsparcia i warsztaty umiejętności wychowawczych

Więcej o: Grupy wsparcia i warsztaty umiejętności wychowawczych

Na terenie Gminnego Ośrodka Kultury „Perła” w Nowinach ponownie odbyły się zajęcia organizowane w ramach projektu „Centrum Usług-współpraca na rzecz społeczności lokalnej” w której wzięły udział osoby objęte wsparciem asystenta rodziny. Zajęcia prowadzone były przez kadrę Stowarzyszenia Edukacji Pozaformalnej „KALEJDOSKOP” z Kielc.
Nad bezpieczeństwem dzieci podczas zajęć dbała pracownica GOPS Sitkówka-Nowiny pani Kamila Bryk oraz wolontariuszka z naszej gminy pani Eugenia.

Informacja dotycząca trwałości projektu w zakresie usług asystenckich

W związku z zakończeniem projektu unijnego „Centrum Asystentury Społecznej – Krok w stronę samodzielności”, który był realizowany w okresie od 01.09.2017 – 31.05.2019 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, Oś priorytetowa 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 – Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sitkówce-Nowinach wraz z PCPR Kielce oraz gminami współpracującymi informuje, iż zostanie zachowana trwałość rezultatów projektu po zakończeniu realizacji projektu co najmniej przez okres odpowiadający okresowi realizacji projektu (21 miesięcy). Trwałość jest rozumiana jako instytucjonalna gotowość podmiotów do świadczenia usług asystenckich (8 miejsc).

Usługi mogą być przyznawane na wniosek osoby posiadającej orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (bądź orzeczenia równoważne), zamieszkałej teren Gminy Sitkówka – Nowiny. Wnioski należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sitkówce-Nowinach, a wszelkich informacji w tej kwestii można uzyskać telefonicznie lub osobiście w godzinach urzędowania Ośrodka u Kierownika GOPS Sitkówka-Nowiny oraz u pracowników socjalnych w zależności o rejonu ich działania.

Do góry

Skip to content