Informacja dotycząca trwałości projektu w zakresie usług asystenckich

W związku z zakończeniem projektu unijnego „Centrum Asystentury Społecznej – Krok w stronę samodzielności”, który był realizowany w okresie od 01.09.2017 – 31.05.2019 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, Oś priorytetowa 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 – Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sitkówce-Nowinach wraz z PCPR Kielce oraz gminami współpracującymi informuje, iż zostanie zachowana trwałość rezultatów projektu po zakończeniu realizacji projektu co najmniej przez okres odpowiadający okresowi realizacji projektu (21 miesięcy). Trwałość jest rozumiana jako instytucjonalna gotowość podmiotów do świadczenia usług asystenckich (8 miejsc).

Usługi mogą być przyznawane na wniosek osoby posiadającej orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (bądź orzeczenia równoważne), zamieszkałej teren Gminy Sitkówka – Nowiny. Wnioski należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sitkówce-Nowinach, a wszelkich informacji w tej kwestii można uzyskać telefonicznie lub osobiście w godzinach urzędowania Ośrodka u Kierownika GOPS Sitkówka-Nowiny oraz u pracowników socjalnych w zależności o rejonu ich działania.