Jesteś tutaj:

Autor: administrator

Asystent Rodziny

Termin „asystent” został wyprowadzony od słowa „asysta”, które jest określeniem na osobę towarzyszącą komuś, współobecną, pomagającą, będącą w pogotowiu.

Asystent rodziny – osoba przez pewien czas wspierająca rodzinę, aby w przyszłości samodzielnie potrafiła pokonywać trudności życiowe, zwłaszcza dotyczące opieki i wychowania dzieci.

Asystentem rodziny może być osoba, która posiada odpowiednie kwalifikacje oraz spełnia określone warunki (art. 12 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. O wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej rodziny).

 

Celem pracy asystenta rodziny jest:

Więcej „Asystent Rodziny”

Informacja dotycząca projektu „Centrum Usług – współpraca na rzecz społeczności lokalnej”

Gmina Sitkówka-Nowiny przystąpiła do Partnerstwa w projekcie wraz z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach, który występuje w roli lidera, Regionalnym Centrum Wolontariatu oraz 10 gminami z powiatu kieleckiego. Będzie realizowała projekt pn. „Centrum Usług – współpraca na rzecz społeczności lokalnej”. W ramach Osi Priorytetowej 9, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Podziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Przystępując do realizacji projektu, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach przy współpracy 11 gmin powiatu oraz podmioty ekonomii społecznej opracowało raport pn. „LOKALNA DIAGNOZA WYZWAŃ I POTRZEB SPOŁECZNYCH NA TERENIE POWIATU KIELECKIEGO NA LATA 2019 – 2022” w oparciu o wspólnie wypracowaną i uzgodnioną diagnozę lokalną określającą aktualne wyzwania społeczne.

 

W ramach przedmiotowego projektu planuje się działania:

  1. Wsparcie na rzecz prawidłowego funkcjonowania rodziny, tj. działania asystenta rodziny, grupy wsparcia, warsztaty i poradnictwo dla rodzin, w tym m.in. specjalistyczne, terapeutyczne i prawne.
  2. Rozwój alternatywnych form opieki nad osobami niesamodzielnymi (w tym osobami starszymi), obejmujące:
  3. a) tworzenie miejsc świadczenia usług opiekuńczych w formie usług świadczonych w społeczności lokalnej;
  4. b) wsparcie dla usług asystenckich, opiekuńczych w ramach opieki rodzinnej i środowiskowej.
  5. Wsparcie pieczy zastępczej poprzez:
  6. a) rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej oraz wsparcie dla procesu deinstytucjonalizacji form instytucjonalnych pieczy zastępczej;
  7. b) realizację działań świadomościowych promujących rodzicielstwo zastępcze;
  8. c) wsparcie rodzin i wychowanków pieczy zastępczej w ramach m.in. poradnictwa, terapii i specjalistycznego wsparcia.
  9. Podnoszenie kwalifikacji i kompetencji osób związanych ze świadczeniem usług społecznych, w tym osób sprawujących pieczę zastępczą oraz opiekunów (w szczególności członków rodzin) w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi, w tym osobami starszymi.

Celem głównym projektu jest poprawa jakości systemu rodzinnego oraz minimalizowanie barier i braków uniemożliwiających osobom niesamodzielnym/niepełnosprawnym pozostanie w środowisku lokalnym i samodzielne funkcjonowanie poprzez zwiększenie dostępności usług społecznych dla 670 (356K,314M) osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz 96 (61K,35M) opiekunów. Cel będzie realizowany poprzez utworzenie w ramach struktury org. PCPR w Kielcach Centrum Usług będącego miejscem organizacji kompleksowych i zindywidualizowanych działań profilaktycznych umożliwiających przezwyciężenie trudności oraz ograniczenie sytuacji kryzysowych.

Projekt poprzez organizację wsparcia specjalistycznego. m.in. psychologicznego, pedagogicznego, logopedycznego, prawno-obywatelskiego, terapię w formie indywidualnej i grup poradnictwa (warsztatów, grup wsparcia) dostępnego dla całej GD, zajęć usprawniających-rehabilitacyjnych (w tym hipoterapii) i utworzenie miejsc świadczenia usług społecznych w środowisku lokalnym: usług opiekuńczych, asystenckich, usług aktywnej integracji w szczególności poprzez promowanie i realizację działań wolontarystycznych służących budowaniu pozytywnych związków między członkami społeczności oraz podnoszenie kompetencji opiekunów (w szczególności członków rodzin) zmierza do deinstytucjonalizacji usług społecznych w szczególności zapobiegania rozdzielenia dziecka z rodziną biologiczną i umieszczeniu w PZ oraz umieszczania osób niesamodzielnych/ niepełnosprawnych w opiece instytucjonalnej.

Aktywizacja społeczna osób niesamodzielnych/niepełnosprawnych (ON); Wsparcie rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem, przejawiających bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych; Rozwój i doskonalenie systemu pieczy zastępczej; Wolontariat –Metoda organizacji społeczności lokalnej na rzecz GD.

Gmina Sitkówka-Nowiny jako partner projektu planuje zaangażować się w organizację specjalistycznego wsparcia dla wszystkich rodzin uczestniczących w projekcie, w szczególności psychologicznego, pedagogicznego, prawnego, terapeutycznego zarówno w formie indywidualnej jak i grupowej oraz wsparcie osób niesamodzielnych/niepełnosprawnych m.in. w formie zajęć usprawniająco-rehabilitacyjnych oraz wsparcia asystenta osoby niepełnosprawnej.

Zostań Rodziną Zastępczą

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach poszukuje kandydatów na rodziny zastępcze. Osoby spełniające wytyczne mogą zgłaszać się osobiście w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach na ul. Wrzosowej 44 lub pod numerem telefonu (41) 200-17-13 oraz e-mailem sekretariat@pcprkielce.pl

Centrum Asystentury Społecznej – krok w stronę samodzielności

W związku z zakończeniem projektu unijnego „Centrum Asystentury Społecznej – Krok w stronę samodzielności”, który był realizowany w okresie od 01.09.2017 – 31.05.2019
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, Oś priorytetowa 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 – Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, PCPR w Kielcach wraz z gminami współpracującymi informuje,
iż zostanie zachowana trwałość rezultatów projektu po zakończeniu realizacji projektu
co najmniej przez okres odpowiadający okresowi realizacji projektu (21 miesięcy). Trwałość jest rozumiana jako instytucjonalna gotowość podmiotów do świadczenia usług asystenckich
( 8 miejsc).

Usługi mogą być przyznawane na wniosek osoby posiadającej orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ( bądź orzeczenia równoważne), zamieszkałej teren gmin: Chęciny, Górno, Łopuszno, Miedziana Góra, Morawica, Nowa Słupia, Sitkówka – Nowiny, Zagnańsk. Wnioski należy składać w ośrodku pomocy społecznej odpowiednim
do miejsca zamieszkania. Każdy wniosek zostanie rozpatrzony indywidualnie.

 

Informacje w przedmiotowej kwestii można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 7.15 -15.15  telefonicznie 600-286-695, osobiście Kielce, ul. Okrzei 18 piętro 3, lokal 7.

Harmonogram wypłat świadczeń rodzinnych

Harmonogram wypłat świadczeń rodzinnych i wychowawczych w roku 2020

 

Miesiąc, którego dotyczy wypłata Termin wypłat świadczeń rodzinnych i wychowawczym w poszczególnych miesiącach
styczeń 2020-01-27
luty 2020-02-25
marzec 2020-03-25
kwiecień 2020-04-24
maj 2020-05-25
czerwiec 2020-06-25
lipiec 2020-07-24
sierpień 2020-08-25
wrzesień 2020-09-25
październik 2020-10-26
listopad 2020-11-25
grudzień 2020-12-16

Wieczór Wigilijny dla osób starszych i samotnych

Wieczór Wigilijny dla osób starszych i samotnych
odbędzie
się 19 grudnia 2019 roku
o godzinie 14:00 w Gimnazjum
w Nowinach

Autokar dla osób z Woli Murowanej i Bolechowic będzie wyjeżdżał z Woli Murowanej (przystanek autobusowy) o godzinie 13:20

Autokar dla chętnych będzie wyjeżdżał o godz. 13.15 z Zawady (pętla autobusowa) przez Szewce, Zgórsko, Nowiny

Autokar dla chętnych będzie wyjeżdżał o godz 13.15 z Kowali Małej przez Kowalę, Sitkówkę, Trzcianki, Słowik Markowizna, Zagrody

Informacja o wolnym dniu

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SITKÓWCE-NOWINACH
INFORMUJE ŻE W DNIU 27.12.2019 r.
JEST NIECZYNNY.

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sitkówce – Nowinach

zaprasza do udziału w programie

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

 

Zapraszamy osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności albo orzeczeniami równoważnymi, zamieszkałe na terenie Gminy Sitkówka – Nowiny, które wymagają usługi asystenta do udziału w programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”.

Celem Programu jest możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, a także ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia. Celem programu jest wprowadzenie usługi asystenta osobistego jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych. Dzięki niemu osoby te będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. w wyjściu, powrocie w wybrane przez uczestnika Programu miejsce, dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne, załatwianiu spraw urzędowych, korzystaniu z dóbr kultury.

W czasie korzystania z usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, a także usługi, o których mowa w Programach Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” oraz „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych”.

 

Usługa asystenta jest nieodpłatna i może być realizowane przez 7 dni w tygodniu, w godz. 7:00 – 22:00, limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika Programu wynosi nie więcej niż 30 godzin miesięcznie.

Program będzie realizowany do dn. 31grudnia 2020 r. Nabór do programu prowadzony jest w okresie jego trwania. Liczba osób objętych programem będzie uzależniona od posiadanej kadry i uzyskanej dotacji.

Zapraszamy również osoby, które chciałyby świadczyć usługi asystenta osoby niepełnosprawnej. Wymagany jest dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej lub wykształcenie średnie i co najmniej roczne doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.
Zachęcamy osoby zainteresowane wsparciem asystenta do kontaktu z GOPS Sitkówka- Nowiny, ul. Białe Zagłębie 25, 26-052 Nowiny lub do kontaktu telefonicznego: 41 347-70-75.

 

Do góry

Skip to content