Jesteś tutaj:

Kategoria: Aktualności

Ankieta dla dorosłych mieszkańców Gminy Nowiny na temat zjawiska przemocy występującego na terenie naszej gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowinach w związku z przygotowywaną Diagnozą zjawiska przemocy na obszarze Gminy Nowiny, jak również Gminnym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie zwraca się z uprzejmą prośbą do dorosłych mieszkańców Gminy Nowiny o wypełnienie ankiety dotyczącej problematyki przemocy w rodzinie na terenie tutejszej gminy.

Ankieta jest całkowicie anonimowa i gwarantuje poufność danych. Serdecznie prosimy o poważne potraktowanie ankiety i przemyślane odpowiedzi na zawarte w niej pytania. Poświęcenie chwili czasu na jej wypełnienie stanowić będzie dla nas bezcenną pomoc.

Link do ankiety:

https://frdl.org.pl/ankiety/ankieta-nowiny-mieszkancy#przemoc-domowa-450

Centrum Integracji Społecznej w Kielcach zaprasza do udziału w projekcie „DROGA DO SUKCESU”

Zapraszamy osoby bezrobotne zamieszkałe na terenie Miasta Kielce oraz Powiatu Kieleckiego, zarejestrowane w Miejskim/Powiatowym Urzędzie Pracy w Kielcach

KORZYŚCI    

 1. Co miesięcznie wypłacane świadczenie integracyjne w wysokości zasiłku dla osób bezrobotnych z Urzędu Pracy, pierwszy miesiąc – okres próbny – jest to połowa tej kwoty
 2. Zwrot kosztu dojazdu
 3. Gwarancja uczestnictwa w programie przez okres 12  miesięcy  
 4. Nabycie nowych kwalifikacji zawodowych poprzez udział w warsztatach: opieki domowej, cateringowo – porządkowym, krawieckim, remontowo – budowlanym, małej poligrafii
 5. Przez cały okres uczestnictwa w programie opłacane są składki rentowo – emerytalne , tj. okres pobytu w projekcie wlicza się do lat pracy niezbędnych do wyliczenia emerytury
 6. Możliwość bezpłatnych konsultacji z doradcą zawodowym,  psychologiem, pracownikiem socjalnym, prawnikiem i terapeutą ds. uzależnień  oraz uczestnictwo w zajęciach grupowych
 7. Możliwość odbycia praktyk zawodowych u wybranego pracodawcy
 8. Bezpłatne badania lekarskie oraz szkolenie BHP na danym stanowisku ważne przez rok
 9.  W  RAMACH  PROJEKTU  ZAPEWNIAMY:
 • Bezpłatne materiały szkoleniowe
 • Odzież ochronną
 • Ubezpieczenie NNW
 • Bezpłatne badania  sanitarno – epidemiologiczne dla uczestników warsztatów : opieki domowej, cateringowo – porządkowego.

Kto może zostać uczestnikiem projektu?

OSOBA:

 • zarejestrowana w Miejskim lub Powiatowym Urzędzie Pracy jako BEZROBOTNA – warunek konieczny   ORAZ:
 • długotrwale bezrobotna (okres rejestracji w urzędzie pracy min. 12 miesięcy w ciągu ostatnich 2 lat)   LUB
 • niepełnosprawna bez dochodu   LUB
 • bezdomna – posiadanie statusu osoby bezdomnej   LUB
 • po zakładzie karnym    LUB
 • po zakończonej terapii uzależnień lub w jej trakcie

Wymagane dokumenty

 1. Dowód osobisty
 2. Zaświadczenie z Miejskiego lub Powiatowego Urzędu Pracy dokumentujące historię zarejestrowania w ww. urzędzie (z ostatnich 24 miesięcy) potwierdzające status osoby BEZROBOTNEJ
 3. W przypadku osoby niepełnosprawnej – orzeczenie o niepełnosprawności
 4. W przypadku osoby bezdomnej – zaświadczenie z MOPR Dział ds. bezdomności
 5. W przypadku osoby po zakładzie karnym – zaświadczenie zwolnienia
  z zakładu karnego
 6. W przypadku osoby uzależnionej – zaświadczenie o odbyciu terapii uzależnień lub odbywaniu jej w trakcie

Osoby chętne do wzięcia udziału w projekcie zapraszamy do

Centrum Integracji Społecznej ul. Wesoła 54 (wejście od ul. Jana Pawła II), 25-363 Kielce

tel.. 728 – 909 – 183

                                      Czynne: pon. – pt. w godz. 7.00 – 15.00

„Rodzic w pracy! Dofinansowanie kosztów opieki nad dziećmi do 3 lat w powiecie kieleckim”

Celem Projektu jest udzielenie wsparcia finansowego co najmniej 11 osobom (10 kobietom i 1 mężczyźnie) w powrocie do pracy lub jej znalezieniu po przerwie związanej z urodzeniem / wychowania dziecka w wieku do lat 3. Pomoc udzielona będzie w formie finansowania wynagrodzenia niani opiekującej się dzieckiem. W projekcie może wziąć udział co najmniej 11 osób bezrobotnych, biernych zawodowo lub przebywających na urlopie wychowawczym.

Jakie warunki musisz spełniać?

 • status osoby niepracującej, bądź powracającej do pracy po urlopie wychowawczym
 • dziecko w wieku od 20 tygodni do 3 lat
 • chęć powrotu do pracy, bądź rozpoczęcia aktywności zawodowej

Jak zgłosić się do projektu?

Na Wasze zgłoszenia czekamy od 23 października do 12 listopada 2020!

Więcej informacji:

http://rodzicwpracy.pl/kielecki/index.php

https://www.facebook.com/mamoidzdopracy/

Załączniki

Informacja o przystąpieniu do opracowania strategii rozwiązywania problemów społecznych na lata 2021-2027

Informujemy, że działając na podstawie: art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Z 2019 r. poz.1507 z późn. zm.) oraz art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Z 2019 r. poz. 2277), Gmina Sitkówka-Nowiny przystąpiła do strategii rozwiązywania problemów społecznych.

Zarządzeniem NR WG.0050.95.2020 Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny powołano zespół do opracowania Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2021-2027.

Zapraszamy Państwa do wypełnienia poniższej ankiety, mającej na celu identyfikację problemów społecznych występujących w naszej gminie. Dane uzyskane z ankiety, posłużą opracowaniu diagnozy, która stanie się podstawą skonstruowania strategii oraz podejmowania działań służących zapobieganiu niekorzystnym zjawiskom społecznym.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpD1cSFkdRr6IZz-Z3oRWZlLQFeWzM1oaILuODARzWYGPvbQ/viewform

Grupy wsparcia i warsztaty umiejętności wychowawczych

Więcej o: Grupy wsparcia i warsztaty umiejętności wychowawczych

Na terenie Gminnego Ośrodka Kultury „Perła” w Nowinach ponownie odbyły się zajęcia organizowane w ramach projektu „Centrum Usług-współpraca na rzecz społeczności lokalnej” w której wzięły udział osoby objęte wsparciem asystenta rodziny. Zajęcia prowadzone były przez kadrę Stowarzyszenia Edukacji Pozaformalnej „KALEJDOSKOP” z Kielc.
Nad bezpieczeństwem dzieci podczas zajęć dbała pracownica GOPS Sitkówka-Nowiny pani Kamila Bryk oraz wolontariuszka z naszej gminy pani Eugenia.

Stypendia szkolne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sitkówce – Nowinach informuje, że wniosek o przyznanie stypendium szkolnego można składać w tutejszym Ośrodku, w okresie od 1 września do dnia 15 września 2020 roku, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych od 1 września do dnia 15 października 2020 roku.

Podstawowym warunkiem otrzymania stypendium szkolnego jest nieprzekroczenie „kryterium dochodowego na osobę w rodzinie” – aktualnie: 528,00 zł netto miesięcznie.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego można pobrać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sitkówce – Nowinach, jak również na stronie internetowej www.gopsnowiny.pl w zakładce „Stypendia szkolne- Pliki do pobrania”.

 

Nabór wniosków na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej

Starostwo Powiatowe w Kielcach – Powiatowy Ośrodek Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że trwa nabór wniosków na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, dotyczących:

1) Zwrotu  kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej – refundacja może zostać przyznana pracodawcy, który zobowiązał się do zatrudnienia osoby niepełnosprawnej zarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu przez okres co najmniej 36 miesięcy. Zwrot środków finansowych obejmuje udokumentowane koszty zakupu lub wytworzenia wyposażenia stanowiska pracy.  Maksymalna kwota refundacji to piętnastokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

2) Przyznanie osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej – środki mogą być przyznawane na poniesienie planowanych wydatków niezbędnych do podjęcia działalności, w szczególności dotyczących: nabycia lub wytworzenia środków trwałych, nabycia innych produktów i usług, w tym remontowych, pomocy prawnej, szkoleń, konsultacji i doradztwa, nabycia wartości niematerialnych i prawnych oraz uzyskania niezbędnych zezwoleń. Wysokość przyznanych środków uzależniona jest od okresu zobowiązania do prowadzenia działalności (przez co najmniej 12 miesięcy – kwota nie wyższa niż sześciokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, przez co najmniej 24 miesiące – od sześciokrotności do piętnastokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej).

3) Dofinansowanie do wysokości 50% oprocentowania kredytu bankowego zaciągniętego przez osobę niepełnosprawną na kontynuowanie działalności gospodarczej lub prowadzenie własnego gospodarstwa rolnego.

Źródłem finansowania są środki pochodzące z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, które będą przyznawane według kolejności złożenia wniosków i w ramach limitu środków przeznaczonych na ten cel w 2020 roku.

Wzory wniosków wraz z załącznikami dotyczące pkt. 1-3 znajdują się na stronie Starostwa Powiatowego w Kielcach  (https://www.powiat.kielce.pl/dla_klienta/dokumenty_wnioski.html) w zakładce Dla klienta „Dokumenty/Wnioski”- Niepełnosprawność.

Wnioski należy kierować drogą pocztową na adres: Starostwo Powiatowe w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25–211 Kielce lub złożyć bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta tut. urzędu.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonu (41) 2001661, (41) 2001662.

Warsztaty dla kobiet „Poznaj samą siebie” oraz „Grupy wsparcia”dla rodziców

Zajęcia organizowane w ramach Projektu „Centrum Usług – współpraca na rzecz społeczności lokalnej” po dłuższej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa znów ruszyły pełną parą.

Na terenie Gminnego Ośrodka Kultury „Perła” w Nowinach odbyły się zajęcia dla osób objętych wsparciem asystenta rodziny. Rozpoczął się cykl zajęć dla kobiet „Poznaj samą siebie” oraz „Grupy wsparcia” dla rodziców. Zajęcia prowadzi profesjonalnie wykwalifikowana kadra ze Stowarzyszenia Edukacji Pozaformalnej KALEJDOSKOP z Kielc. W trakcie trwania warsztatów dla rodziców, opiekę dzieciom zapewniały świetnie przygotowane wolontariuszki z Regionalnego Centrum Wolontariatu z Kielc.

IMG_20200804_160922 IMG_20200804_160949

dav

received_283692062928223 

Do góry

Skip to content