Jesteś tutaj:

Kategoria: Bez kategorii

Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Nowiny na lata 2021-2028

Ogłoszenie Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny dot. konsultacji społecznych projektu dokumentu pn. „Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Nowiny na lata 2021-2028”

 1. Przedmiot konsultacji:
  Na podstawie Zarządzenia nr WG.0050.95.2020 Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 23 września 2020r. zapraszam do konsultacji społecznych projektu dokumentu „Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Nowiny na lata 2021-2028”.
 2. Termin konsultacji:
  Konsultacje społeczne odbędą się w terminie od 31.12.2020 r. do 20.01.2021r.
 3. Forma konsultacji:
  Uwagi należy składać na formularzu zgłaszania uwag / propozycji, udostępnionym na stronie internetowej.
 4. Stanowisko merytoryczne:
  Osobą odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji społecznych i udzielającą wyjaśnień jest Marcin Król – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sitkówce-Nowinach.

Formularz uwag/propozycji:

https://forms.gle/vnidkKtVhc1vXxPr9

Wnioski o zaświadczenie do Programu „Czyste Powietrze”

Osoba fizyczna, która zamierza ubiegać się o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu lub wojewódzkiego funduszu (Program „Czyste powietrze”), może złożyć żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

Dochodem jest dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111) pochodzący z roku 2019 w przypadku wniosku złożonego do końca 2020 r.

Gospodarstwo domowe, które należy określić we wniosku, tworzą:

 1. osoba fizyczna (wnioskodawca) samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe), albo
 2.  osoba fizyczna (wnioskodawca), oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Załączniki

Program „Wspieraj Seniora”

W związku z obowiązującym stanem epidemii oraz znaczącym wzrostem zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2, Gmina Sitkówka – Nowiny kierując się troską o bezpieczeństwo osób starszych przystąpiła do rządowego programu wspierający ochronę zdrowia i życia osób powyżej 70 roku życia pn: „Wspieraj Seniora”.

Program ma celu realizację usługi wsparcia na rzecz Seniorów, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu. Usługa wsparcia ma polegać w szczególności na dostarczeniu zakupów, zgodnie ze wskazanym przez Seniora zakresem, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, lekarstwa oraz środków higieny osobistej.

Program adresowany jest do:

 1. Osób w wieku 70 lat i więcej, które pozostaną w domu w związku z zagrożeniem zakażeniem Covid-19,
 2. W szczególnych przypadkach osoby poniżej 70 roku życia.

Pomoc skierowana jest głównie do osób które nie posiadają rodziny lub rodzina z jakiś powodów nie może udzielić wsparcia. Zakupy realizowane są na koszt seniora.

Realizacja usługi wsparcia w postaci dostarczenia zakupów nie przysługuje osobie, która korzysta z  usług opiekuńczych, bądź specjalistycznych usług opiekuńczych.
Dzwoniąc pod numer telefonu na infolinię  (22) 505 11 11 gdzie osoby starsze będą mogły poprosić o pomoc w realizacji zakupów, bądź bezpośrednio do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sitkówce – Nowinach nr (41) 347 56 74, (41) 347 56 75, (41) 347 56 76. Po godzinach pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sitkówce – Nowinach sprawę pilną można zgłosić na nr 798-572-835.

Szczegółowych informacji udzielają kierownik oraz  pracownicy  Ośrodka Pomocy Społecznej.

Centrum Integracji Społecznej w Kielcach zaprasza do udziału w projekcie „DROGA DO SUKCESU”

Zapraszamy osoby bezrobotne zamieszkałe na terenie Miasta Kielce oraz Powiatu Kieleckiego, zarejestrowane w Miejskim/Powiatowym Urzędzie Pracy w Kielcach

KORZYŚCI    

 1. Co miesięcznie wypłacane świadczenie integracyjne w wysokości zasiłku dla osób bezrobotnych z Urzędu Pracy, pierwszy miesiąc – okres próbny – jest to połowa tej kwoty
 2. Zwrot kosztu dojazdu
 3. Gwarancja uczestnictwa w programie przez okres 12  miesięcy  
 4. Nabycie nowych kwalifikacji zawodowych poprzez udział w warsztatach: opieki domowej, cateringowo – porządkowym, krawieckim, remontowo – budowlanym, małej poligrafii
 5. Przez cały okres uczestnictwa w programie opłacane są składki rentowo – emerytalne , tj. okres pobytu w projekcie wlicza się do lat pracy niezbędnych do wyliczenia emerytury
 6. Możliwość bezpłatnych konsultacji z doradcą zawodowym,  psychologiem, pracownikiem socjalnym, prawnikiem i terapeutą ds. uzależnień  oraz uczestnictwo w zajęciach grupowych
 7. Możliwość odbycia praktyk zawodowych u wybranego pracodawcy
 8. Bezpłatne badania lekarskie oraz szkolenie BHP na danym stanowisku ważne przez rok
 9.  W  RAMACH  PROJEKTU  ZAPEWNIAMY:
 • Bezpłatne materiały szkoleniowe
 • Odzież ochronną
 • Ubezpieczenie NNW
 • Bezpłatne badania  sanitarno – epidemiologiczne dla uczestników warsztatów : opieki domowej, cateringowo – porządkowego.

Kto może zostać uczestnikiem projektu?

OSOBA:

 • zarejestrowana w Miejskim lub Powiatowym Urzędzie Pracy jako BEZROBOTNA – warunek konieczny   ORAZ:
 • długotrwale bezrobotna (okres rejestracji w urzędzie pracy min. 12 miesięcy w ciągu ostatnich 2 lat)   LUB
 • niepełnosprawna bez dochodu   LUB
 • bezdomna – posiadanie statusu osoby bezdomnej   LUB
 • po zakładzie karnym    LUB
 • po zakończonej terapii uzależnień lub w jej trakcie

Wymagane dokumenty

 1. Dowód osobisty
 2. Zaświadczenie z Miejskiego lub Powiatowego Urzędu Pracy dokumentujące historię zarejestrowania w ww. urzędzie (z ostatnich 24 miesięcy) potwierdzające status osoby BEZROBOTNEJ
 3. W przypadku osoby niepełnosprawnej – orzeczenie o niepełnosprawności
 4. W przypadku osoby bezdomnej – zaświadczenie z MOPR Dział ds. bezdomności
 5. W przypadku osoby po zakładzie karnym – zaświadczenie zwolnienia
  z zakładu karnego
 6. W przypadku osoby uzależnionej – zaświadczenie o odbyciu terapii uzależnień lub odbywaniu jej w trakcie

Osoby chętne do wzięcia udziału w projekcie zapraszamy do

Centrum Integracji Społecznej ul. Wesoła 54 (wejście od ul. Jana Pawła II), 25-363 Kielce

tel.. 728 – 909 – 183

                                      Czynne: pon. – pt. w godz. 7.00 – 15.00

WAŻNA INFORMACJA

Szanowni Państwo w związku ze wzrastająca liczbą zachorowań na COVID-19, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sitkówce-Nowinach informuje o potrzebie ograniczenia wejścia interesantów na swój teren do minimum. Wejście na teren Ośrodka możliwe jest TYLKO w bardzo ważnych przypadkach. W sprawach ważnych prosimy o wcześniejsze telefoniczne umawianie się z pracownikiem. W godzinach 11:00 – 12:00 obowiązuje całkowity zakaz wejścia na teren OPS w związku z przeprowadzaną dezynfekcją.

Składanie dokumentów:

Kompletne dokumenty składane do Ośrodka prosimy dostarczać w kopercie i wrzucać do urny znajdującej się w korytarzu. Dokumenty będą poddawane 48 godzinnej kwarantannie. W razie wątpliwości co do prawidłowości składanych dokumentów prosimy o kontakt telefoniczny w celu weryfikacji. Brak kompletnych dokumentów będzie powodował wydłużenie rozpatrzenia sprawy. Prosimy, aby zawsze podawać prawidłowy numer telefonu na składanej dokumentacji, ułatwi to kontakt ze strony naszych pracowników.

Prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość oraz o zachowanie wszelkich środków ostrożności.

Informacja o przystąpieniu do opracowania strategii rozwiązywania problemów społecznych na lata 2021-2027

Informujemy, że działając na podstawie: art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Z 2019 r. poz.1507 z późn. zm.) oraz art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Z 2019 r. poz. 2277), Gmina Sitkówka-Nowiny przystąpiła do strategii rozwiązywania problemów społecznych.

Zarządzeniem NR WG.0050.95.2020 Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny powołano zespół do opracowania Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2021-2027.

Zapraszamy Państwa do wypełnienia poniższej ankiety, mającej na celu identyfikację problemów społecznych występujących w naszej gminie. Dane uzyskane z ankiety, posłużą opracowaniu diagnozy, która stanie się podstawą skonstruowania strategii oraz podejmowania działań służących zapobieganiu niekorzystnym zjawiskom społecznym.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpD1cSFkdRr6IZz-Z3oRWZlLQFeWzM1oaILuODARzWYGPvbQ/viewform

Informacja dotycząca trwałości projektu w zakresie usług asystenckich

W związku z zakończeniem projektu unijnego „Centrum Asystentury Społecznej – Krok w stronę samodzielności”, który był realizowany w okresie od 01.09.2017 – 31.05.2019 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, Oś priorytetowa 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 – Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sitkówce-Nowinach wraz z PCPR Kielce oraz gminami współpracującymi informuje, iż zostanie zachowana trwałość rezultatów projektu po zakończeniu realizacji projektu co najmniej przez okres odpowiadający okresowi realizacji projektu (21 miesięcy). Trwałość jest rozumiana jako instytucjonalna gotowość podmiotów do świadczenia usług asystenckich (8 miejsc).

Usługi mogą być przyznawane na wniosek osoby posiadającej orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (bądź orzeczenia równoważne), zamieszkałej teren Gminy Sitkówka – Nowiny. Wnioski należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sitkówce-Nowinach, a wszelkich informacji w tej kwestii można uzyskać telefonicznie lub osobiście w godzinach urzędowania Ośrodka u Kierownika GOPS Sitkówka-Nowiny oraz u pracowników socjalnych w zależności o rejonu ich działania.

Informacja – Bon turystyczny

Szanowni Państwo, informujemy że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej nie realizuje zadania z zakresu wypłaty świadczenia Bonu turystycznego. Podmiotem odpowiedzialnym za wypłatę świadczenia jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Aby skorzystać ze świadczenia bonu turystycznego należy założyć konto na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

https://www.zus.pl/portal/logowanie.npi

Nowe numery telefonów

Szanowni Państwo informujemy, że prace remontowe w naszym Ośrodku powoli dobiegają końca. Pragniemy poinformować, że jest już możliwy kontakt z nami również dzięki nowym numerom telefonów. Wcześniejsze numery telefonów nadal obowiązują.

Telefon komórkowy: 798 572 835

Lp. Dział Imię i nazwisko pracownika Numer telefonu Numer telefonu
1. Sekretariat Kamila Bryk 41 347-56-70  
2. Kierownik Marcin Król 41 347-56-71 41 347-70-75
3. Księgowość Kamila Zatorska 41 347-56-72  
4. Administracja Małgorzata Zając 41 347-56-73 41 347-70-03
5. Pracownik socjalny Anna Harat-Pypeć 41 347-56-74 41 347-70-02
6. Pracownik socjalny Edyta Nowak 41 347-56-75  
7. Pracownik socjalny Agata Bojnowska 41 347-56-76 41 347-70-04
8. Pracownik socjalny Iwona Oszust 41 347-56-77  
9. Asystent rodziny Paulina Kurcz-Hersztek 41 347-56-78  
10. Fundusz Alimentacyjny Ewelina Styczeń 41 347-56-79  
11. Świadczenia rodzinne i wychowawcze Joanna Hałasa 41 347-56-80 47 347-70-05
12. Świadczenia rodzinne i wychowawcze Katarzyna Kowalska 41 347-56-81

Do góry

Skip to content