Jesteś tutaj:

Kategoria: Centrum Usług – Współpraca na rzecz społeczności lokalnej

Grupy wsparcia i warsztaty umiejętności wychowawczych

Więcej o: Grupy wsparcia i warsztaty umiejętności wychowawczych

Na terenie Gminnego Ośrodka Kultury „Perła” w Nowinach ponownie odbyły się zajęcia organizowane w ramach projektu „Centrum Usług-współpraca na rzecz społeczności lokalnej” w której wzięły udział osoby objęte wsparciem asystenta rodziny. Zajęcia prowadzone były przez kadrę Stowarzyszenia Edukacji Pozaformalnej „KALEJDOSKOP” z Kielc.
Nad bezpieczeństwem dzieci podczas zajęć dbała pracownica GOPS Sitkówka-Nowiny pani Kamila Bryk oraz wolontariuszka z naszej gminy pani Eugenia.

Warsztaty dla kobiet „Poznaj samą siebie” oraz „Grupy wsparcia”dla rodziców

Zajęcia organizowane w ramach Projektu „Centrum Usług – współpraca na rzecz społeczności lokalnej” po dłuższej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa znów ruszyły pełną parą.

Na terenie Gminnego Ośrodka Kultury „Perła” w Nowinach odbyły się zajęcia dla osób objętych wsparciem asystenta rodziny. Rozpoczął się cykl zajęć dla kobiet „Poznaj samą siebie” oraz „Grupy wsparcia” dla rodziców. Zajęcia prowadzi profesjonalnie wykwalifikowana kadra ze Stowarzyszenia Edukacji Pozaformalnej KALEJDOSKOP z Kielc. W trakcie trwania warsztatów dla rodziców, opiekę dzieciom zapewniały świetnie przygotowane wolontariuszki z Regionalnego Centrum Wolontariatu z Kielc.

IMG_20200804_160922 IMG_20200804_160949

dav

received_283692062928223 

Informacja dotycząca projektu „Centrum Usług – współpraca na rzecz społeczności lokalnej”

Gmina Sitkówka-Nowiny przystąpiła do Partnerstwa w projekcie wraz z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach, który występuje w roli lidera, Regionalnym Centrum Wolontariatu oraz 10 gminami z powiatu kieleckiego. Będzie realizowała projekt pn. „Centrum Usług – współpraca na rzecz społeczności lokalnej”. W ramach Osi Priorytetowej 9, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Podziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Przystępując do realizacji projektu, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach przy współpracy 11 gmin powiatu oraz podmioty ekonomii społecznej opracowało raport pn. „LOKALNA DIAGNOZA WYZWAŃ I POTRZEB SPOŁECZNYCH NA TERENIE POWIATU KIELECKIEGO NA LATA 2019 – 2022” w oparciu o wspólnie wypracowaną i uzgodnioną diagnozę lokalną określającą aktualne wyzwania społeczne.

 

W ramach przedmiotowego projektu planuje się działania:

 1. Wsparcie na rzecz prawidłowego funkcjonowania rodziny, tj. działania asystenta rodziny, grupy wsparcia, warsztaty i poradnictwo dla rodzin, w tym m.in. specjalistyczne, terapeutyczne i prawne.
 2. Rozwój alternatywnych form opieki nad osobami niesamodzielnymi (w tym osobami starszymi), obejmujące:
 3. a) tworzenie miejsc świadczenia usług opiekuńczych w formie usług świadczonych w społeczności lokalnej;
 4. b) wsparcie dla usług asystenckich, opiekuńczych w ramach opieki rodzinnej i środowiskowej.
 5. Wsparcie pieczy zastępczej poprzez:
 6. a) rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej oraz wsparcie dla procesu deinstytucjonalizacji form instytucjonalnych pieczy zastępczej;
 7. b) realizację działań świadomościowych promujących rodzicielstwo zastępcze;
 8. c) wsparcie rodzin i wychowanków pieczy zastępczej w ramach m.in. poradnictwa, terapii i specjalistycznego wsparcia.
 9. Podnoszenie kwalifikacji i kompetencji osób związanych ze świadczeniem usług społecznych, w tym osób sprawujących pieczę zastępczą oraz opiekunów (w szczególności członków rodzin) w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi, w tym osobami starszymi.

Celem głównym projektu jest poprawa jakości systemu rodzinnego oraz minimalizowanie barier i braków uniemożliwiających osobom niesamodzielnym/niepełnosprawnym pozostanie w środowisku lokalnym i samodzielne funkcjonowanie poprzez zwiększenie dostępności usług społecznych dla 670 (356K,314M) osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz 96 (61K,35M) opiekunów. Cel będzie realizowany poprzez utworzenie w ramach struktury org. PCPR w Kielcach Centrum Usług będącego miejscem organizacji kompleksowych i zindywidualizowanych działań profilaktycznych umożliwiających przezwyciężenie trudności oraz ograniczenie sytuacji kryzysowych.

Projekt poprzez organizację wsparcia specjalistycznego. m.in. psychologicznego, pedagogicznego, logopedycznego, prawno-obywatelskiego, terapię w formie indywidualnej i grup poradnictwa (warsztatów, grup wsparcia) dostępnego dla całej GD, zajęć usprawniających-rehabilitacyjnych (w tym hipoterapii) i utworzenie miejsc świadczenia usług społecznych w środowisku lokalnym: usług opiekuńczych, asystenckich, usług aktywnej integracji w szczególności poprzez promowanie i realizację działań wolontarystycznych służących budowaniu pozytywnych związków między członkami społeczności oraz podnoszenie kompetencji opiekunów (w szczególności członków rodzin) zmierza do deinstytucjonalizacji usług społecznych w szczególności zapobiegania rozdzielenia dziecka z rodziną biologiczną i umieszczeniu w PZ oraz umieszczania osób niesamodzielnych/ niepełnosprawnych w opiece instytucjonalnej.

Aktywizacja społeczna osób niesamodzielnych/niepełnosprawnych (ON); Wsparcie rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem, przejawiających bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych; Rozwój i doskonalenie systemu pieczy zastępczej; Wolontariat –Metoda organizacji społeczności lokalnej na rzecz GD.

Gmina Sitkówka-Nowiny jako partner projektu planuje zaangażować się w organizację specjalistycznego wsparcia dla wszystkich rodzin uczestniczących w projekcie, w szczególności psychologicznego, pedagogicznego, prawnego, terapeutycznego zarówno w formie indywidualnej jak i grupowej oraz wsparcie osób niesamodzielnych/niepełnosprawnych m.in. w formie zajęć usprawniająco-rehabilitacyjnych oraz wsparcia asystenta osoby niepełnosprawnej.

„Telefoniczne poradnictwo specjalistyczne”, świadczone w ramach projektu pn. „Centrum Usług – Współpraca na rzecz społeczności lokalnej”

Potrzebujesz pomocy?
Zadzwoń pod numer telefonu:
664 713 394
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach, ul. Wrzosowa 44 realizuje projekt
pn. „Centrum Usług – Współpraca na rzecz społeczności lokalnej” współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach którego udostępnia usługę pn.:

„Telefoniczne poradnictwo specjalistyczne”

Kto może skorzystać z naszej pomocy w ramach projektu

 • Rozszerzona oferta pomocy skierowana jest do mieszkańców powiatu kieleckiego
 • Mogą z niej skorzystać osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej zagrożone kryzysem lub przeżywające sytuacje kryzysowe:
 • konflikty małżeńskie, rodzinne ( zdrada, rozpad związku, rozwód),
 • przemoc w rodzinie,
 • nadużycia seksualne, gwałty,
 • śmierć bliskiej osoby,
 • choroba własna lub osoby bliskiej,
 • zagrożenia samobójstwem,
 • zdarzenia losowe (np. wypadek komunikacyjny, doświadczenie przestępstwa, utrata pracy),
 • kryzysy zdrowia psychicznego (uzależnienia, depresje, załamania nerwowe)
 • inne sytuacje zagrażające życiu i zdrowiu.

Dyżur telefoniczny będzie pełniony pod numerem 664 713 394
w każdy wtorek
od godz. 9:00 – 12:00

• Podczas rozmowy z interwentem zostanie ustalona forma i zakres pomocy, dostosowana do potrzeb i problemów klienta.
• Z pomocy mogą skorzystać osoby mieszkające, pracujące lub uczące się na terenie powiatu kieleckiego.

Podpisanie umowy o partnerstwie

W dniu 27.05.2019 w Kielcach została podpisana umowa o partnerstwie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach z Urzędem Gminy Sitkówka-Nowiny/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sitkówce-Nowinach przy realizacji projektu pozakonkursowego „Centrum usług – współpraca na rzecz społeczności lokalnej” na lata 2019-2021 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Wyłączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

https://www.powiat.kielce.pl/starostwo/aktualnosci/Wspolnie-z-gminami-na-rzecz-niepelnosprawnych-i-potrzebujacych/idn:6600.html

 

Do góry

Skip to content