Aktualności

Zmiana wysokości kryteriów dochodowych do celów pomocy społecznej

Zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1508), weryfikacja kryteriów dochodowych jest dokonywana co 3 lata – ostatnia miała miejsce w 2015 r., dlatego Rada Ministrów przyjęła 11 lipca 2018 r. rozporządzenie w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (t.j. Dz. U. Rozporządzenie Rady Ministrów Poz. 1358 z 13 lipca 2018r.).

Wyższe kryteria obowiązują od 1 października 2018 r.

Nowe kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej to:

  • dla osoby samotnie gospodarującej – 701,00 zł (oznacza to wzrost o około 11% tj. 67,00 zł),
  • dla osoby w rodzinie – 528,00 zł (oznacza to wzrost o około 3% tj. 14,00 zł).

Wzrosły też kwoty uprawniające do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętym wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu” do 1 051,50 zł dla osoby samotnej oraz 792 zł dla osoby w rodzinie. Maksymalna kwota zasiłku stałego wynosi  będzie 645 zł, zaś kwotę dochodu z 1 ha przeliczeniowego ustalono w wysokości 308 zł.

 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001358/O/D20181358.pdf

 

Zmiana wysokości zasiłku pielęgnacyjnego oraz innych świadczeń.

Od 1 listopada 2018 nastąpiła zmiana wysokości zasiłku pielęgnacyjnego o 31,42 zł. Kwota wyniesie 184,42 zł. Kolejna podwyżka zasiłku pielęgnacyjnego nastąpi 1 listopada 2019 r. Zasiłek pielęgnacyjny ma wzrosnąć do 215,84 zł.

Stawka specjalnego zasiłku opiekuńczego wyniesie 620 zł (wzrost o 100 zł), zasiłek dla opiekuna będzie wynosił 620 zł (wzrost o 100 zł).

Wysokości kryteriów dochodowych, uprawniających do zasiłku rodzinnego, pozostały na obecnym poziomie. Od 1 listopada kryterium dochodowe ogólne wyniesie 674 zł, a dla rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym – 764 zł.

 

Świadczenie pielęgnacyjne – waloryzacja od 1 stycznia 2019.

Zgodnie z Obwieszeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 listopada 2018 roku, które zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej, wysokość świadczenia pielęgnacyjnego od 1 stycznia 2019 wynosi 1538 złotych, co oznacza, że wraz z nowym rokiem świadczenie wzrosło o 106 złotych w porównaniu do roku 2018 r.

Porady prawne dla osób niepełnosprawnych oraz niesłyszacych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sitkówce – Nowinach informuje, że istnieje możliwość uzyskania porady prawnej w naszym Ośrodku w zakresie prawa rodzinnego, cywilnego dla osób niepełnosprawnych oraz niesłyszących.
Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny nr 41347-70-75 w celu umówienia spotkania z radcą prawnym.

Kierownik GOPS

Stypendia szkolne dla uczniów

Od poniedziałku 03 września 2018 roku można składać wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Dokumenty składać należy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sitkówce – Nowinach, pok. 15 w godz. 7.15 – 15.15, poniedziałek w godz. 8 – 16. Termin przyjmowania wniosków upływa 15 września 2018 roku.
O stypendium szkolne mogą ubiegać się uczniowie zamieszkali na terenie Gminy Sitkówka –Nowiny, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie. Do wniosków spełniających kryterium dochodowe ustalone przez ustawodawcę, należy dołączyć dokumenty potwierdzające wysokość dochodów netto wszystkich członków rodziny za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym jest udzielana na cele edukacyjne, dlatego też każda osoba otrzymująca taką pomoc ma obowiązek wykorzystać stypendium zgodnie z jego przeznaczeniem.

Wnioskodawca jest zobowiązany do dokumentowania i przedstawiania rachunków potwierdzających celowość wydatków.

RODO – informacja

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Więcej „RODO – informacja”

GminnaKampanianaRzeczPrzeciwdziałaniaPrzemocyZ inicjatywy Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sitkówce-Nowinach w okresie od kwietnia do czerwca 2018 roku prowadzona jest Gminna Kampania na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy.
Kampania wpisuje się w Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie i Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczania Narkomanii.
Głównym celem Kampanii jest przeciwdziałanie przemocy i ograniczanie jej skutków m.in. poprzez zwiększenie społecznego zaangażowania w sprawy związane z przeciwdziałaniem przemocy przez pracowników oświaty i służby zdrowia, podniesienie społecznej wrażliwości w odniesieniu do zjawiska przemocy oraz poszerzenie poziomu wiedzy mieszkańców na temat przemocy.
Adresatami Kampanii są przede wszystkim osoby dotknięte przemocą a pośrednio również instytucje udzielające wsparcia rodzinie.
W ramach Kampanii zostanie przeprowadzone szkolenie – „Szkolne procedury przeciwdziałania przemocy” dla pracowników oświaty, świetlic środowiskowych i służby zdrowia. Uczniowie z terenu Gminy Sitkówka-Nowiny będą uczestniczyli w zajęciach profilaktycznych o tematyce „Cyberprzemocy”. W czerwcu 2018 roku zaplanowano piknik „Bezpieczny Senior”.
Instytucjami realizującymi projekt będą Gmina Sitkówka-Nowiny, GOPS w Sitkówce-Nowinach, GKRPA w Sitkówce-Nowinach, Przychodnia Nowiny SPZOZ, Posterunek Policji w Nowinach, GOK w Sitkówce-Nowinach.

Więcej

Załączniki

GminnaKampanianaRzeczPrzeciwdziałaniaPrzemocyZ inicjatywy Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sitkówce-Nowinach w okresie od kwietnia do czerwca 2018 roku prowadzona będzie Gminna Kampania na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy.
Kampania wpisuje się w Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie i Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczania Narkomanii.
Głównym celem Kampanii jest przeciwdziałanie przemocy i ograniczanie jej skutków m.in. poprzez zwiększenie społecznego zaangażowania w sprawy związane z przeciwdziałaniem przemocy przez pracowników oświaty i służby zdrowia, podniesienie społecznej wrażliwości w odniesieniu do zjawiska przemocy oraz poszerzenie poziomu wiedzy mieszkańców na temat przemocy.
Adresatami Kampanii są przede wszystkim osoby dotknięte przemocą a pośrednio również instytucje udzielające wsparcia rodzinie.
W ramach Kampanii zostanie przeprowadzone szkolenie – „Szkolne procedury przeciwdziałania przemocy” dla pracowników oświaty, świetlic środowiskowych i służby zdrowia. Uczniowie z terenu Gminy Sitkówka-Nowiny będą uczestniczyli w zajęciach profilaktycznych o tematyce „Cyberprzemocy”. W czerwcu 2018 roku zaplanowano piknik „Bezpieczny Senior”.
Instytucjami realizującymi projekt będą Gmina Sitkówka-Nowiny, GOPS w Sitkówce-Nowinach, GKRPA
w Sitkówce-Nowinach, Przychodnia Nowiny SPZOZ, Posterunek Policji w Nowinach, GOK w Sitkówce-Nowinach.

Do góry

Skip to content