Aktualności

GminnaKampanianaRzeczPrzeciwdziałaniaPrzemocyZ inicjatywy Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sitkówce-Nowinach w okresie od kwietnia do czerwca 2018 roku prowadzona będzie Gminna Kampania na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy.
Kampania wpisuje się w Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie i Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczania Narkomanii.
Głównym celem Kampanii jest przeciwdziałanie przemocy i ograniczanie jej skutków m.in. poprzez zwiększenie społecznego zaangażowania w sprawy związane z przeciwdziałaniem przemocy przez pracowników oświaty i służby zdrowia, podniesienie społecznej wrażliwości w odniesieniu do zjawiska przemocy oraz poszerzenie poziomu wiedzy mieszkańców na temat przemocy.
Adresatami Kampanii są przede wszystkim osoby dotknięte przemocą a pośrednio również instytucje udzielające wsparcia rodzinie.
W ramach Kampanii zostanie przeprowadzone szkolenie – „Szkolne procedury przeciwdziałania przemocy” dla pracowników oświaty, świetlic środowiskowych i służby zdrowia. Uczniowie z terenu Gminy Sitkówka-Nowiny będą uczestniczyli w zajęciach profilaktycznych o tematyce „Cyberprzemocy”. W czerwcu 2018 roku zaplanowano piknik „Bezpieczny Senior”.
Instytucjami realizującymi projekt będą Gmina Sitkówka-Nowiny, GOPS w Sitkówce-Nowinach, GKRPA
w Sitkówce-Nowinach, Przychodnia Nowiny SPZOZ, Posterunek Policji w Nowinach, GOK w Sitkówce-Nowinach.

Caritas Diecezji Kieleckiej zaprasza na Warsztaty

Caritas Diecezji Kieleckiej zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ 2014 – 2020 – podprogram 2017 podopiecznych Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wszystkich Świętych w Brzezinach  – korzystających z żywności z Podprogramu 2017 na warsztaty: „Edukacji Ekonomicznej” oraz „Kulinarne” które odbędą się  17.02.2018 r. o godz. 14.00 w Wiejska Świetlica w Brzezinach, pl. Ks. Augusta Żołądkowskiego 1,   26 – 026  Morawica

Zmiana rejonów opiekuńczych pracowników socjalnych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sitkówce – Nowinach informuje, że od dnia 02.01.2018 roku nastąpiła zmiana rejonów opiekuńczych pracowników socjalnych.

Rejony opiekuńcze

mgr Joanna Adler – starszy pracownik socjalny
• Kowala
• Kowala Mała
• Bolechowice
• Wola Murowana

mgr Iwona Oszust – specjalista pracy socjalnej
•  Sitkówka
• Trzcianki
• Zgórsko
• Nowiny, ul. Białe Zagłębie – bloki 1, 3, 5, 11, 13, 15,17, 19

mgr Anna Harat-Pypeć – starszy pracownik socjalny
• Nowiny, ul. Perłowa – numery mieszkań nieparzyste
• Zagrody
• Szewce
• Zawada

mgr Edyta Nowak – starszy pracownik socjalny
• Nowiny, ul. Perłowa – numery mieszkań parzyste,
• Nowiny, ul. Białe Zagłębie – bloki 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16,
• Nowiny, ul. Parkowa,
• Nowiny, ul. Szkolna,
• Słowik, ul. Markowizna

Do góry

Skip to content