Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

GOPS Nowiny

GOPS Nowiny

Artykuły

 • Wykaz placówek udzielających tymczasowego schronienia osobom w kryzysie bezdomności

  Jak co roku w okresie jesienno-zimowym Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, we współpracy z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, przygotował plakat z wykazem placówek udzielających tymczasowego schronienia osobom w kryzysie bezdomności, funkcjonujących na terenie województwa świętokrzyskiego i zgłoszonych przez Gminy do „Rejestru miejsc, w których gmina udziela tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych, schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, noclegowniach oraz ogrzewalniach”, który prowadzi Wojewoda Świętokrzyski. Informacje o placówkach zawarte zostały na plakacie znajdującym się w załączniku poniżej.

  Czytaj Więcej o: Wykaz placówek udzielających tymczasowego schronienia osobom w kryzysie bezdomności
 • Harmonogram wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych oraz zasiłku pielęgnacyjnego w okresie świadczeniowym 2023/2024

  Miesiąc, którego dotyczy wypłata

  Termin wypłat świadczeń

   

  październik 2023

  2023-10-25

  listopad 2023

  2023-11-24

  grudzień 2023

  2023-12-15

  styczeń 2024

  2024-01-25

  luty 2024

  2024-02-23

  marzec 2024

  2024-03-22

  kwiecień 2024

  2024-04-24

  maj 2024

  2024-05-24

  czerwiec 2024

  2024-06-25

  lipiec 2024

  2024-07-26

  sierpień 2024

  2024-08-23

  wrzesień 2024

  2024-09-24

  Czytaj Więcej o: Harmonogram wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych oraz zasiłku pielęgnacyjnego w okresie świadczeniowym 2023/2024
 • Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027

  12 grudnia 2022 r. Komisja Europejska zatwierdziła Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ).

  FEPŻ jest bezpośrednim następcą Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ). Program – podobnie jak PO PŻ - opiera się na zapewnieniu osobom najbardziej potrzebującym podstawowej pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków oraz umożliwieniu im udziału w bezpłatnych warsztatach na rzecz włączenia społecznego – czyli na tzw. działaniach towarzyszących.
  Do pomocy żywnościowej w ramach FEPŻ uprawnia dochód nieprzekraczający 235% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej oraz przynajmniej jedna z przesłanek trudnej sytuacji życiowej, o których mowa w art. 7 ustawy. Za kwalifikowanie odbiorców końcowych do udziału w Programie odpowiadają ośrodki pomocy społecznej poprzez wydawanie skierowań osobom uprawnionym.

  Program będzie realizowany przez najbliższe 7 lat – do 2029 r., a jego łączny budżet to aż 583 mln EUR. FEPŻ to jeden z programów krajowych, które będą realizowane z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus zgodnie z Umową Partnerstwa na lata 2021-2027. Za wdrażanie Programu odpowiada Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej jako Instytucja Zarządzająca.

   

  W ramach Programu będą realizowane następujące operacje:
  • Zakup żywności dostarczanej do magazynów organizacji partnerskich w celu dystrybucji wśród osób najbardziej potrzebujących
  • Wsparcie organizacji partnerskich w realizacji dystrybucji żywności, w tym w obszarze transportu, magazynowania i administracji
  • Realizacji działań towarzyszących dla odbiorców pomocy żywnościowej, mających na celu ich włączenie społeczne
  • Wsparcie organizacji partnerskich w pozyskiwaniu dodatkowej żywności pochodzącej z darowizn celem jej przekazania do odbiorców Programu

   

  Konkurs na wybór organizacji partnerskich uczestniczących w Programie ruszy w 2023 roku.

   

  Więcej informacji na stronie internetowej ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej:

  https://www.gov.pl/web/rodzina/fundusze-europejskie-na-pomoc-zywnosciowa-2021-2027

   

  Czytaj Więcej o: Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027
 • Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowinach o dostępnych formach wsparcia.

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowinach realizuje Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – 2023 r.”

  Co jest celem Programu?

  Celem Programu jest zwiększenie szans osób z niepełnosprawnością na prowadzenie bardziej niezależnego/ samodzielnego i aktywnego życia.

  Na czym polegają usługi asystencji osobistej?

   Usługi polegają w szczególności na pomocy asystenta w:

  1. Wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego.

  2. Wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca.

  3. Załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych.

  4. Korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa).

  5. Zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

  Do kogo jest skierowany Program?

  Z Programu mogą skorzystać osoby mieszkające na terenie gminy Nowiny:

  1. Dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
    

  2. Osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności:

  • znacznym

  • umiarkowanym

  • traktowane na równi do wyżej wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

  Informujemy, że istnieje możliwość skorzystania z usług asystentury jeszcze w bieżącym roku. W celu uzyskania dodatkowych informacji należy skontaktować się z pracownikiem socjalnym nr tel. 41 347-56-74, 41 – 347-56 – 76 lub osobiście udać się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowinach, ul. Białe Zagłębie 25.

  Gmina Nowiny złożyła wniosek do Wojewody Świętokrzyskiego o udział w Programie „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2024” na kwotę 1 799 280,00 złotych. Oczekujemy na wyniki naboru.

  Osoby zainteresowane skorzystaniem z pomocy Asystenta prosimy o kontakt telefoniczny 41 347-56-74, 41 – 347-56 – 76 lub osobisty w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowinach, ul. Białe Zagłębie 25.

  Program „–Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – 2023 r. edycja 2023” Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

  Opieka wytchnieniowa – wsparcie dla opiekunów osób niesamodzielnych.

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowinach informuje, że w tut. Ośrodku można nadal skorzystać z pomocy w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2023”.

  Opieka wytchnieniowa ma na celu czasowe odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami. Dzięki temu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki będą dysponować czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Wsparcie może odbywać się w formie pobytu całodobowego w ośrodku/placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom z niepełnosprawnością wpisaną do rejestru wojewody (limit do 14 dni).

  Usługa opieki wytchnieniowej świadczona jest nieodpłatnie. Program „Opieka wytchnieniowa – edycja 2023” realizowany będzie do grudnia 2023 r.

  Wsparcie może odbywać się w formie pobytu całodobowego w ośrodku/placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom z niepełnosprawnością wpisaną do rejestru wojewody (limit do 14 dni).

  Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniem niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej, zwanych dalej „uczestnikami Programu”.

  Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, o których mowa w ust. 1, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną.

  Program „Opieka wytchnieniowa – edycja 2023” Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

  Osoby zainteresowane skorzystaniem z „Opieki wytchnieniowej” prosimy o kontakt telefoniczny 41 347-56-74, 41 – 347-56 – 76 lub osobisty w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowinach ul. Białe Zagłębie 25.  Czytaj Więcej o: Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowinach o dostępnych formach wsparcia.
 • Informacja o stypendiach szkolnych na rok 2023/2024

  W dniach od 1 do 15 września 2023 r. odbędzie się nabór wniosków o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2023/2024.

  Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
  Pomoc materialna przysługuje:

  • uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;

  • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno – wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

  Wnioskodawcami mogą być: rodzice, prawni opiekunowie, pełnoletni uczeń.

  Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych składa się do dnia 15 października danego roku szkolnego.

  Do wniosku należy dołączyć:

  Zaświadczenia o wysokości dochodów z ostatniego miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku tj.  za m-c sierpień 2023r. wszystkich pełnoletnich członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym:

  • zaświadczenia z zakładu pracy o dochodach wg wymogów określonych w art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

  • zaświadczenie lub kserokopia aktualnej decyzji z ZUS, KRUS – przyznającej lub o waloryzacji renty/emerytury (oryginał do wglądu),

  • zaświadczenie lub kserokopia (oryginał do wglądu), decyzji o otrzymywanych świadczeniach (zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek mieszkaniowy).

  • kserokopia (oryginał do wglądu), wyroku sądu zasądzającego alimenty lub zmieniającego wysokość zasądzonych alimentów wraz z potwierdzeniem ich otrzymywania (przekaz pocztowy, wyciąg bankowy) lub zaświadczenie komornika o nieściągalności alimentów,

  • zaświadczenie lub oświadczenie dot. wysokości otrzymanego stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, które wypłacono w innej instytucji.

  • w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego zaświadczenie z KRUS o wielkości hektarów przeliczeniowych lub kserokopia ostatniego nakazu płatniczego (oryginał do wglądu),

  • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o uzyskanych dochodach za poprzedni rok kalendarzowy tj. za 2022 r., oświadczenie o liczbie miesięcy, w których była prowadzona działalność gospodarcza oraz zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składki zdrowotnej (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych). W przypadku nieprowadzenia działalności w roku ubiegłym za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby.

  • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania, oświadczenie osoby prowadzącej działalność o wysokości dochodu oraz dowód opłacenia składek w ZUS (działalność gospodarcza opodatkowana na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne).

  • w przypadku osób niepracujących – zaświadczenia z Urzędu Pracy potwierdzające status bezrobotnego,

  • w przypadku osób niepracujących i niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy – oświadczenia o niezarejestrowaniu oraz braku źródeł dochodów,

  • oświadczenie o podejmowaniu prac dorywczych i otrzymywaniu z tego tytułu dochodu,

  • oświadczenie o wysokości uzyskanych dochodów z innych źródeł.

  Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 600,00 zł netto na osobę w rodzinie - art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023r., poz. 901 ze zm.).

  Wysokość stypendium uzależniona jest od wysokości dochodu na osobę w rodzinie.

  Wnioski o stypendium szkolne należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowinach, ul. Białe Zagłębie 25, pokój nr 4, tel. 41 347-56-76.

  Wnioski w tut. Ośrodku przyjmowane są od osób zamieszkujących na terenie Gminy Nowiny.

  Czytaj Więcej o: Informacja o stypendiach szkolnych na rok 2023/2024