Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

GOPS Nowiny

GOPS Nowiny

Stypendia szkolne

Artykuły

 • Stypendium szkolne na rok szkolny 2023/2024

  W dniach od 1 do 15 września 2023 r. odbędzie się nabór wniosków o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2023/2024.

  Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
  Pomoc materialna przysługuje:

  • uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;

  • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno – wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

  Wnioskodawcami mogą być: rodzice, prawni opiekunowie, pełnoletni uczeń.

  Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych składa się do dnia 15 października danego roku szkolnego.

  Do wniosku należy dołączyć:

  Zaświadczenia o wysokości dochodów z ostatniego miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku tj.  za m-c sierpień 2023r. wszystkich pełnoletnich członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym:

  • zaświadczenia z zakładu pracy o dochodach wg wymogów określonych w art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

  • zaświadczenie lub kserokopia aktualnej decyzji z ZUS, KRUS – przyznającej lub o waloryzacji renty/emerytury (oryginał do wglądu),

  • zaświadczenie lub kserokopia (oryginał do wglądu), decyzji o otrzymywanych świadczeniach (zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek mieszkaniowy).

  • kserokopia (oryginał do wglądu), wyroku sądu zasądzającego alimenty lub zmieniającego wysokość zasądzonych alimentów wraz z potwierdzeniem ich otrzymywania (przekaz pocztowy, wyciąg bankowy) lub zaświadczenie komornika o nieściągalności alimentów,

  • zaświadczenie lub oświadczenie dot. wysokości otrzymanego stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, które wypłacono w innej instytucji.

  • w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego zaświadczenie z KRUS o wielkości hektarów przeliczeniowych lub kserokopia ostatniego nakazu płatniczego (oryginał do wglądu),

  • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o uzyskanych dochodach za poprzedni rok kalendarzowy tj. za 2022 r., oświadczenie o liczbie miesięcy, w których była prowadzona działalność gospodarcza oraz zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składki zdrowotnej (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych). W przypadku nieprowadzenia działalności w roku ubiegłym za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby.

  • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania, oświadczenie osoby prowadzącej działalność o wysokości dochodu oraz dowód opłacenia składek w ZUS (działalność gospodarcza opodatkowana na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne).

  • w przypadku osób niepracujących – zaświadczenia z Urzędu Pracy potwierdzające status bezrobotnego,

  • w przypadku osób niepracujących i niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy – oświadczenia o niezarejestrowaniu oraz braku źródeł dochodów,

  • oświadczenie o podejmowaniu prac dorywczych i otrzymywaniu z tego tytułu dochodu,

  • oświadczenie o wysokości uzyskanych dochodów z innych źródeł.

  Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 600,00 zł netto na osobę w rodzinie - art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023r., poz. 901 ze zm.).

  Wysokość stypendium uzależniona jest od wysokości dochodu na osobę w rodzinie.

  Wnioski o stypendium szkolne należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowinach, ul. Białe Zagłębie 25, pokój nr 4, tel. 41 347-56-76.

  Wnioski w tut. Ośrodku przyjmowane są od osób zamieszkujących na terenie Gminy Nowiny.

  Czytaj Więcej o: Stypendium szkolne na rok szkolny 2023/2024
 • Stypendium szkolne na rok szkolny 2022/2023

  Od 1 września 2022 r. można będzie składać wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego.

  Świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego zostało wprowadzone w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji oraz umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Pomoc ta przyznawana jest głównie w oparciu o:

  • ustawę o systemie oświaty z dnia 07.09.1991 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 1327 z późn.zm.) - rozdział 8 a „Pomoc materialna dla uczniów”,

  • ustawę o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 r. (Dz. U. Z 2022 r., poz. 2268
   z późn.zm.) - art. 8 ust. 3-13,

  • ustawę z dnia 14.06.1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735 z późn.zm.).

  Wnioski na rok szkolny 2022/2023 wydawane i przyjmowane są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowinach, ul. Białe Zagłebie 25

  Wnioski o przyznanie stypendium dla uczniów można składać od 01.09.2022 r. do 15.09.2022 r.
  Dzień 15.09.2022 r. jest ustawowo ostatecznym terminem do składania wniosków.
  Wniosek może zostać przyjęty po tym terminie
  wyłącznie w przypadku gdy Wnioskodawca uprawdopodobni, że nastąpiło to w wyniku wystąpienia szczególnych okoliczności, np. śmierć wspólnie zamieszkującego i wspólnie gospodarującego członka rodziny, utrata zatrudnienia przez rodzica lub opiekuna ucznia, ciężki wypadek lub nagła choroba ucznia, długotrwała choroba rodzica lub opiekuna ucznia, klęska żywiołowa, itp. Brak wystąpienia tego typu przesłanki skutkować będzie w przypadku wniosków złożonych po terminie odmową przyznania stypendium szkolnego.

  Wnioski o przyznanie stypendium dla słuchaczy kolegiów można składać od 01.09.2022 r. do 15.10.2022 r. Dzień 15.10.2022 r. jest ustawowo ostatecznym terminem do składania wniosków. Przyjęcie wniosku po terminie może nastąpić na warunkach określonych powyżej.

  Wraz z wnioskiem konieczne jest złożenie dokumentów, zaświadczeń potwierdzających sytuację rodzinną i materialną rodziny ucznia. Zaświadczenia powinny wystawiać podmioty wypłacające dochód: pracodawcy, zleceniodawcy, płatnicy świadczeń itd. Można również dostarczać odcinki rent lub emerytur, kserokopie decyzji o przyznaniu świadczeń.

  Aby ubiegać się o stypendium szkolne należy złożyć wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi dochód rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku. W przypadku utraty dochodu w miesiącu składania wniosku należy udokumentować dochód rodziny z tego miesiąca.

  Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 600,00 zł netto na osobę w rodzinie (art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej - tekst jedn. Dz. U. z 2021r., poz. 2268 z późn. zm.).

  Miesięczna wysokość dochodu ustalana jest na zasadach określonych w art. 8 ust. 3–13 w/w ustawy.

  Wniosek może złożyć: rodzic/opiekun prawny; pełnoletni uczeń; dyrektor szkoły, który nie może być jednak stroną postępowania, ponieważ nie ma interesu prawnego w przyznaniu stypendium uczniowi.

  WNIOSEK O STYPENDIUM SZKOLNE NALEŻY ZŁOŻYĆ DLA KAŻDEGO UCZNIA ODDZIELNIE.

  Stypendia szkolne przysługują:

  • uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych
   o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych - do czasu ukończenia kształcenia , nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,

  • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki tj. do ukończenia 18 roku życia,

  • słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

  Stypendium szkolne nie przysługuje:
  - uczniom klas zerowych,
  - uczniom, którzy nie mieszkają na terenie Gminy Nowiny.

  Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego można pobrać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowinach oraz w załączniku poniżej:

  Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie GOPS Nowiny, ul. Białe Zagłebie 25, 26-052 Nowiny lub pod numerami telefonów (41) 347-56-76 lub (41) 347-5677 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:15-15:15.

   

  Czytaj Więcej o: Stypendium szkolne na rok szkolny 2022/2023
 • Stypendia szkolne na lata 2021-2022

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowinach informuje, że wniosek o przyznanie stypendium szkolnego można składać w tutejszym Ośrodku, w okresie od 1 września do dnia 15 września 2021 roku, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych od 1 września do dnia 15 października 2021 roku. Podstawowym warunkiem otrzymania stypendium szkolnego jest nieprzekroczenie kryterium dochodowego na osobę w rodzinie – aktualnie: 528,00 zł netto miesięcznie.

  Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego można pobrać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowinach, jak również na naszej stronie internetowej.  Czytaj Więcej o: Stypendia szkolne na lata 2021-2022